За отстъпка от акциза върху горивата заявления ще се подават през септември » Съвети в земеделието

септември 24, 2023

За отстъпка от акциза върху горивата заявления ще се подават през септември

Акценти

  • Земеделските стопани са задължени да декларират площите, които обработват

От 3 септември 2018 г. до 21 септември 2018 г. ще продължи приемът на заявления за държавно подпомагане по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“.

Регламентирана е методиката, чрез която се извършва определянето на индивидуалната годишна квота за всеки земеделски стопанин, които извършва дейност в първичното селскостопанско производство. При изчисляване разходите за газьол се взимат предвид основните технологични процеси, застъпени при отглеждането на селскостопанските култури и животни.

Земеделските стопани са задължени да декларират площите, които обработват, да опишат какви са видовете култури и/или броя и вида на отглежданите от тях животни. Максимално допустимото количество газьол (в литри) на всеки земеделски стопанин, за което се възстановява част от стойността на акциза се изчислява въз основа на заявените площи и/или животни.

За земеделските стопани, които се занимава с растениевъдството разходът на гориво се изчислява за технологичните дейности при първичното производство на земеделските култури в литри на хектар, за една календарна година. Годишният разход се изчислява на базата на засетите площи и отглеждани култури, които са били реколтирани през финансовата/календарната година, а не през стопанската година.

Изчисленията за разхода на гориво за нуждите на животновъдството се базират на основните технологични процеси, застъпени при отглеждането на селскостопанските животни. Държавно подпомага се полага и за подвижното пчеларство.

 

Сродни публикации