Заявления по Мярка 14 ще се приемат и през януари 2019 » Съвети в земеделието

август 10, 2022

Заявления по Мярка 14 ще се приемат и през януари 2019

Акценти

  • Крайният срок за прием на документи беше удължен до 18 януари 2019 г.

Срокът за кандидатстване беше удължен с 18 дни

Животновъдите ще имат възможност да подават заявления за подпомагане по мярка 14„Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. и през януари 2019 г. Крайният срок за прием на документи беше удължен от 31 декември 2018 г. до 18 януари 2019 г.

Промяната беше необходима заради постъпилите указания на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020. Те засягат прилагането на чл. 13 на Наредба 4 от 08.08.2017 г. Така земеделските стопани, които са увеличили броя на животните, одобрени за подпомагане с първото заявление от 2017 г., с повече от 10% от одобрените животински единици (ЖЕ), ще могат да кандидатстват за подпомагане по Мярка 14 за 2018 г.

По Мярка 14 одобрената и изплатена финансова помощ през 2018 г. ще бъде до размера на одобрените животински единици по мярката и дейности през първия прием – 2017 г. при максимално увеличение на ЖЕ с до 10%. Плащанията ще бъдат направени след като бъдат извършени всички проверки за допустимост.

Финансовото подпомагане, което се осигурява по Марка 14 е под формата на ежегодни компенсаторни плащания за една животинска единица. Пет години е максималния срок, за които се изплащат субсидиите. Това е само при условие, че стопаните изпълняват коректно дейностите и ангажиментите си посочени в план-програмата. Тя е неразделна част от заявлението за плащане.

Изискванията и необходимите документи за участие по мярката са публикувани в интернет, на страницата на ДФ „Земеделие“.

 

Сродни публикации