Заявления за подпомагане от първия прием по подмярка 4.1 от ПРСР 2014 – 2020 г. може да получат финансиране при условията на наддоговаряне » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Заявления за подпомагане от първия прием по подмярка 4.1 от ПРСР 2014 – 2020 г. може да получат финансиране при условията на наддоговаряне

Със заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева подадени заявления за подпомагане от първия прием  по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. може да  получат финансиране при условията на наддоговаряне.

От тази възможност може да се възползват бенефициенти, подали заявления за подпомагане при първия прием по подмярката през 2015 г. и получили между 38 и 33 точки по критериите за оценка. Финансовият ресурс ще бъде осигурен при наличие на неусвоените средства от определения бюджет по първия прием на мярката през 2015 година.

В рамките на левовата равностойност на 49 455 360 евро, което представлява до 30 % от размера на бюджета по мярката, може да се предприемат действия по договаряне над бюджета. Целта е да се предостави възможност на по-голям брой земеделски стопани, които са подали своите проекти през 2015 г., да получат подпомагане по подмярката и да модернизират своите земеделски стопанства.

МЗХ

 

За автора

Сродни публикации