Защо трябва да се отмени Наредба № 16 от 2007 г. » Съвети в земеделието

ноември 30, 2022

Защо трябва да се отмени Наредба № 16 от 2007 г.

Акценти

  • Предлага се и актуализиране на термина регистри и в Наредба № 6 от 2011 г.

Предвидено е създаване на публични регистри за производителите и контролиращите лица.

На 18 април беше внесен за обществено обсъждане Проект на Наредба за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и за водене на регистри на производителите и контролиращите лица. Крайният срок за това е 19 май 2019 г.

С внесеното предложение следва да се отмени Наредба № 16 от 2007 г. Тя урегулира подготовката и представянето на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица (обн., ДВ, бр. 79 от 2007 г.).

Възниква необходимостта от много на брой промени в Наредба № 16 от 2007 г. Чрез тях трябва да се постигне синхронизиране с последните изменения в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз /ЗПООПЗПЕС/, (обн. ДВ, бр. 106 от 2018 г.). Именно по тази причина е необходима и нейната отмяна с нова наредба.

С последните изменения в ЗПООПЗПЕС се правят следните корекции:

  • Заменя се базата данни на производителите на земеделски продукти и храни с географски означения и на храни с традиционно специфичен характер;
  • Заменя се базата данни на лицата, които осъществяват контрол за съответствие със спецификацията на тези продукти.

Вместо тях следва да се създаде публичен регистър на тези производители и на контролиращите лица. По тази причина е необходимо да се заменят и тези наименования в проекта на наредба. Това следва да се случи и в наименованието й. Трябва да се синхронизират и сроковете за информиране на компетентното звено в Министерството на земеделието, храните и горите при промяна във вписаните обстоятелства при производителите и контролиращите лица.

Какво трябва да се постигне с внесеното предложение?

С внесеното предложение следва да е улесни процедурата по вписване и заличаване на производителите в регистъра на производителите на земеделски продукти и храни с географски означения и на храни с традиционно специфичен характер. Това ще се постигне чрез публикуването на образци на заявления – Приложение № 6 и № 7. Ангажимент на контролиращото лице е да предоставя на производителя сертификат за съответствие на продукта с неговата спецификация след вписването на производителя в регистъра на производителите. До момента в редки случаи този сертификат се издаваше и преди вписването на производителя в съответния регистър. При смяна на контролиращо лице, предходното е длъжно да предостави на новото следните документи:

  • копие на контролните листа от извършените проверки при производителя за предходната година;
  • копие на сертификата за съответствие на производителя.

Предлага се и актуализиране на термина регистри и в Наредба № 6 от 2011 г. Тя урежда специфичните изисквания при осъществяване на официалния контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г. ).

В мотивите е посочено още, че приемането и прилагането на предложения акт ще се отрази върху бюджета на МЗХГ. Причина за това ще е необходимостта от създаването на публичен регистър на производителите на храни със защитени географски означения и с традиционно специфичен характер и на контролиращите лица.

 

Сродни публикации