Защо намаляват плащанията по мярка 10 » Съвети в земеделието

юни 21, 2024

Защо намаляват плащанията по мярка 10

Акценти

  • Установено е неспазване на някои от изискванията по управление в мярката

Корекцията в плащанията има за цел да защити финансовите интереси на ЕС

В свои доклад зам.-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева е констатирала неспазването на редица изисквания заложени в Наредба № 7 от 2015 г. за прилагането на мярка 10 „Агроекология и климат“. Тя е част от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Съгласно нормативните изисквания се извършват проверки на място или административни проверки. С тях се следи за спазването на:

  • Базовите изисквания;
  • Минималните изисквания за торене и използване на продуктите за растителна защита;
  • Изискванията по управление по ангажиментите за площи и животни.

На 12.03.2018 г. със Заповед № РД 09-234 е направена корекция и допълнение на Заповед № РД 09-143 от 23.02.2017 г. Така въз основа на двата документа е утвърдена методиката за отказване или намаляване на годишните агроекологични плащания. Важно е да се подчертае, че те се отнасят за кампания 2016 г. и 2017 г.

В изготвения доклад на д-р Василева се предвижда тази методика да се утвърди за прилагане и за кампания 2018 г.

Съгласно европейското законодателство държавите членки трябва да осигурят ефективна защита на финансовите интереси на Съюза. След извършен анализ е установено неспазване на някои от изискванията по управление в мярката. Европейското законодателство позволява прилагането на система от мерки за намаляване на помощта. Те имат за цел упажняване на контрол и постигне на възпиращ ефект.

В тази връзка с проекта на заповедта се предлага корекция/намаление в едно от приложимите изисквания по управление за дейността за поддържане на затревени площи с висока природна стойност чрез паша.

 

Сродни публикации