Защо ЕС иска защита на лицата, сигнализиращи за нарушения » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Защо ЕС иска защита на лицата, сигнализиращи за нарушения

Акценти

  • Хората, сигнализиращи за нередности, са от съществено значение за правилното функциониране на демократичната система

Все повече хора се страхуват от ответна реакция и от страх не смеят да сигнализират за нередности и нарушения

Много хора не само у нас, но и в други страни на ЕС не смеят да сигнализират при установяване на нарушения. Една от причините за това е страха от ответна реакция. Именно в тази връзка ЕС предприема стъпки, за да им осигури високо ниво на защита. Такава ще бъде гарантирана на лицата, сигнализиращи за нарушения в голям диапазон от сектори.

Днес беше потвърдено, постигнатото на 11 март споразумение относно директивата за защита.

Чрез новите правила ще се създадат сигурни канали за съобщаване в рамките на частна, обществена организация или публични органи. Директивата ще осигури защита срещу репресивни мерки. Въз основа на разписаното в нея от националните органи ще се изисква да информират гражданите. Също така ще са задължени и да обучават държавните служители как да третират сигналите за нарушения.

Хората, сигнализиращи за нередности, са от съществено значение за правилното функциониране на демократичната система. Тя се основана именно на принципите на правовата държава. По тази причина за тях трябва да бъде гарантирана защита в целия ЕС. В случай, че такава липсва, сигналите за нарушения ще намалеят драстично и разкритие на нередностите няма да има.

Кои са основните елементи в текстовете?

  • Система за докладване: лицата, които подават сигнали първо ще трябва да използват вътрешните канали в рамките на своята организация. Едва след това ще могат да се обърнат към външни, създадени от публичните органи. Това ще допринесе за развитието на стабилна корпоративна култура в дружества с над 50 служители или общини с над 10 000 жители. Те ще бъдат задължени да създадат ефективни и ефикасни канали за докладване. Дори да не спазят този ред, сигнализиращите лица ще продължат да се ползват от защита.
  • Лица, защитени с новите правила: защитените лица са хората, които могат да получават информация за нарушения в работата. В тази група влизат работници, държавни служители на национално/местно равнище, доброволци и стажанти, членове без изпълнителни функции, акционери и др.
  • Обхват: тук попадат области като обществените поръчки, финансовите услуги, предотвратяването на изпирането на пари, общественото здравеопазване и др. От съображения за правна сигурност в приложението към директивата е поместен списък на всички законодателни инструменти на ЕС, които попадат в нейния обхват. Държавите членки могат да разширят този списък, когато прилагат новите правила.
  • Мерки за подкрепа и защита на сигнализиращите лица: беше постигнато съгласие относно списъка на действията, които могат да се считат за форма на ответни действия. По искане на Съвета са включени също опитите или заплахите за ответни действия. Договореният текст включва съществени мерки за защита.Такива са  освобождаването от отговорност за нарушаване на ограниченията за оповестяване на информация, наложени с договор или по закон. Директивата ще съдържа и списък на всички мерки за подкрепа, които ще бъдат въведени в полза на сигнализиращите лица.
  • Задължения на органите и дружествата за подаване на обратна информация: задължението за отговор и предприемане на последващи действия по сигнал за нарушения следва да бъде изпълнено в срок от 3 месеца. Ще бъде осигурена възможност за удължаване до 6 месеца за външните канали. Това ще е допустимо само в надлежно обосновани случаи.
  • Публично оповестяване: в директивата е предвиден член, в който се определят условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде защитено едно лице от новите правила в случа, че оповести публично информация.

Какво предстои?

След като Парламентът потвърди споразумението, текстът ще бъде редактиран от юрист-лингвистите. Чак след това ще бъде официално приет от Парламента и Съвета.

След окончателното му приемане и публикуване в Официален вестник, държавите членки ще разполагат с две години, за да въведат новите правила в националните правни системи.

Каква е защитата за хората сега?

Понастоящем защитата на лицата, сигнализиращи за нарушения, е фрагментирана. В момента само 10 страни от ЕС имат всеобхватен закон за защита на лицата, сигнализиращи за нередности. На равнище ЕС съществува единствено стриктно секторно законодателство (най-вече в областта на финансовите услуги), което включва мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нарушения.

Според проучване, проведено от Комисията през 2017 г., приблизителната загуба на потенциални ползи поради липсата на защита на лицата, сигнализиращи за нарушения, само в областта на обществените поръчки възлиза на 5,8 – 9,6 милиарда евро годишно за ЕС като цяло.

 

Сродни публикации