Защо ЕК не одобри предложените от МЗХГ условия за прием по Мярка 11 за Кампания 2020 » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

Защо ЕК не одобри предложените от МЗХГ условия за прием по Мярка 11 за Кампания 2020

Акценти

  • Въпреки неодобрението на Европеската комисия МЗХГ отново предлага противоречиви и неефективни изменения

След като до Европейската комисия беше изпратено за одобрение изменение в ПРСР 2014-2020 г., дойде и дългоочакваният отговор.

В изпратеното изменение беше предложено прехвърляне на 40 млн. евро от резерва на ПРСР 2014-2020 г. към бюджета на Мярка 11 „Биологично земеделие“. Целта беше да се осигури финансов ресурс за прием на нови заявления по мярката и да се предостави възможност за удължаване на приключили 5-годишни ангажименти през 2019 г.

В тази връзка в изменението на ПРСР 2014-2020 г. бяха предвидени текстове, отнасящи се до Мярка 11 „Биологично земеделие“. Те трябваше да дадат възможност на кандидати, които са приключили ангажиментите си по мярката и чиито стопанства са със статут биологичен да продължат изпълнението на многогодишния си ангажимент. Предвидено беше и кандидатите, които не са участвали до момента да могат да поемат нов ангажимент. При условие естествено, че стопанствата им са биологични. Условията бяха подробно описани в проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за Мярка 11, чието обществено обсъждане приключи през февруари. В проекта имаше противоречиви текстове и някои неизпълними за бенефициентите условия. Поради тази причина по проекта на Наредба бяха направени множество коментари и бележки, които можете да прочетете ТУК.

След разглеждане и допълнителна комуникация с ЕК от официално писмо става ясно, че предложението на МЗХГ не се приема в този вид.

Затова сега е в ход ново обществено обсъждане на нови промени в Наредба №4 за Мярка 11, по които да се осъществи прием през Кампания 2020. Отново остава разграничаването в подпомагането при полските и ароматните и медицински култури. Сегашното предложение отново е за първите 50 ха от стопанството подпомагането да е в размер на 100 %. Субсидирането над тези площи обаче търпи видима промяна. В частта над 50 ха до 65 ха се предвижда 50% от размера на подпомагането за хектар. В частта над 65 ха – 10%.

Според новите промени постоянно затревените площи ще се подпомагат само ако стопанинът има сертифицирани животни. Допустими ще са тези плоши, за които е спазена гъстота с биологични животни в съотношение минимум 1ЖЕ/2ха. Допълнение към новите изменения гласи: „при определяне на допустимите площи съгласно това съотношение животните в заявлението на кандидата следва да са преминали периода на преход към биологично производство в срока по чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г.

По този начин ведомството очаква, че от подпомагане по мярката ще се възползват повече земеделски стопани. От МЗХГ са на мнение, че така повече стопани ще могат да преструктурират своите стопанства към методите на биологичното земеделие. Интересно е как ще стане това, след като има подобни текстове и в новите изменения. Как бенефициентите ще могат да кандидатстват, след като от тях се изисква площите, животните и пчелните им семейства да са вписани към 31.12.2019 г. в така нашумелия вече „Нов Биорегистър“. Регистър, в който все още има вписани земеделски стопани, които не са си поглеждали изобщо данните.

 

За автора

Сродни публикации