Защо беше спрян приема по мерки 10 и 11 » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Защо беше спрян приема по мерки 10 и 11

След поставени въпроси от бившия министър на земеделието и храните, проф. д-р Христо Бозуков представи официален отговор към Десислава Танева, а именно:

Във връзка с поставените от Вас въпроси относно Заповед № РД 09-361 от 13 април 2017 г. на министъра на земеделието и храните, Ви уведомявам следното:

На 5 октомври 2016 г. в Министерство на земеделието и храните постъпва информация от Държавен фонд „Земеделие“, относно изпълнението на бюджетите по част от направленията от мярка 10 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.). – „Контрол на почвена ерозия“, „Поддържане на местообитанията на зимуващи гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение“ и „Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение“. През Кампания 2015 по тези направления е отчетен голям брой подадени заявления за подпомагане и на основание данните, че планираните индикатори за площите по тези направления в ПРСР 2014-2020 г. вече са достигнати е издадена Заповед № РД 09-105 от 01.03.2016 г. на министъра на земеделието и храните, с която е ограничен приема по дейности от посочените направления.

В информацията от Държавен фонд „Земеделие“ от 5 октомври 2016 г. се посочва, че през Кампания 2016 е налице значително нарастване на подадените заявления по направление „Контрол на почвената ерозия“ спрямо одобрените през 2015 г., като основното увеличение е свързано с подадените от над 1000 нови кандидати заявления за дейността „Затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения“. В тази връзка и предвид очакванията за ежегодно нарастване на площите, заети със земеделски култури, за които може да се получи финансово подпомагане за дейностите от направление „Поддържане на местообитанията на зимуващи гъски и  ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение“, се изразява становище за ограничен бюджет за цитираните направления.

Допълнително Управляващият орган на ПРСР изисква от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) да бъдат предоставени данни за наличните бюджети по мярка 10, мярка 11, мярка 12 и мярка 13, както и оценка за необходимите средства за обезпечаване на вече поетите многогодишни ангажименти до изтичането на петгодишния период по всички направления, с цел извършване на анализ на напредъка на изпълнението на тези мерки от ПРСР 2014-2020 г. На 18 януари 2017 г. от Държавен фонд „Земеделие“ е предоставена информация за очакваното изпълнение на мерките и максимален очакван размер на финансови средства по мярка 10 и мярка 11 за годините, в които следва да се изпълняват вече поети многогодишни ангажименти от земеделските стопани, кандидати по мерките. След анализ на представената информация са констатирани някои неточности, свързани с представените данни. Предвид това е изискана повторна проверка на информацията и актуализиране на данните за необходимите финансови средства по изпълнението на поетите ангажименти.

В началото на месец февруари 2017 г. в Министерството на земеделието и храните е получена коригирана информация с актуални данни от Държавен фонд „Земеделие“, в която се посочва, че по мярка 10 е налице ограничен бюджет и недостиг на финансови средства по мярка 11 от ПРСР 2014-2020 г., в случай, че до края на ангажимента се заявяват идентични дейности и площи от земеделските стопани. С писмо от 21 февруари 2017 г. на Министерството на земеделието и храните до ДФЗ допълнително е изискано да бъдат предоставени данни във връзка с изготвянето на анализ на рамката на изпълнение на ПРСР 2014-2020 г., като информацията за бюджетите по двете мерки е потвърдена.

Предвид периода на получаване на информацията и с оглед на разпоредбите на чл. 4, ал.5 от Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, бяха идентифицирани две възможности:

·      стартиране на приема на заявления по двете мерки без допълнителни условия, въпреки получената информация за ограничени финансови средства;

·      ограничаване на приема в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност.

Със Заповед № РД 09-160/28.02.2017 г. е избрана втората възможност, която цели да бъдат защитени и интересите на земеделски стопани, които изпълняват вече поети ангажименти, предвид разпоредбите на чл. 11 от Наредба № 7 за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и аналогичната разпоредба на чл. 9 от Наредба № 4 за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014–2020г.

Основен мотив за издаване на цитираната заповед е получената информация от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за ограничен бюджет по двете мерките, в която и към настоящия момент няма промяна. Предвид краткия срок до началото на Кампания 2017, със заповедта в максимална степен се гарантира, че няма да бъде допуснато подаване на заявления за подпомагане, ангажиментите по които биха били финансово необезпечени, въпреки реалния риск от създаване на недоволство сред земеделските стопани.

След запознаване на обществеността, в лицето на земеделските стопани, с данните от Държавен фонд „Земеделие“ за наличните бюджети и прогнозите за изпълнение им по двете мерки от ПРСР 2014-2020 г. и предвид необходимостта от подробен анализ на данните и възможността за прием на заявления до размера на остатъчните бюджети, бяха проведени поредица от срещи в Министерството на земеделието и храните с участието на представители на браншови организации, които изискаха допълнително подробна информация за подадените заявления с поети ангажименти по двете мерки от Програмата. По този начин бе стартиран диалог със заинтересованите земеделските стопани, които изтъкнаха като основен проблем, произтичащ от издадената заповед, ненавременното и закъсняло съобщаване на обективното състояние на бюджетите по двете мерки, съгласно данните на Държавен фонд „Земеделие“.

В резултат на проведените дискусии и по оценка на земеделските стопани, участващи в проведените срещи след издаване на заповедта, бяха изведени някои препоръки и предложения към изпълняваните дейности, финансирани по Програмата. Информация за констатации, предложения и препоръки от земеделските стопани, Ви предоставям допълнително в Приложение № 1, предвид това, че част от тях са свързани с промени в нормативната база, които не могат да бъдат реализирани в сроковете и в мандата на служебното правителство.

С оглед и на приключващите през 2017 г. ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013 г., особено внимание изисква въпросът с осигуряване на значителни по размер финансови средства в случай, че същите площи и животни бъдат заявени за подпомагане по мярка 10 и мярка 11 през Кампания 2018. По време на всички проведени срещи със земеделските стопани, бе изразено желание да се даде приоритет на тези, които са изпълнили ангажиментите за идентични дейности по мярка 214 от ПРСР 2007-2013 г. По данни от Държавен фонд „Земеделие“ приключващите ангажименти през 2017 г. биха изисквали значително по-голям финансов ресурс от приключилите през                                        2016 г.

По отношение на предложението за подпомагане на приоритетни сектори, би трябвало да Ви е известно, че в текстовете на двете мерки от ПРСР 2014-2020 г., не са предвидените хипотези за критерии за подбор на подаваните заявления и не са формулирани приоритетни сектори.

По отношение на твърдението, че „постоянно променяхте изнасяните от самия Вас данни за наличен бюджет“, Ви информирам, че няма промяна в данните, предоставени от Държавен фонд „Земеделие“ за ограничените бюджети по двете мерки.

Изменението от 31 март 2017 г. на първоначално издадената заповед е базирано на проведения конструктивен диалог със земеделските стопани по време на проведените срещи. Издадената заповед се основава на задълбочен анализ и прогнозен размер на необходимите финансови средства за животните, съгласно данни от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) и очакван малък ръст на площите, с които се изпълняват агроекологични дейности в Националните паркове. Допълнително, в съответствие с предложенията на животновъдни организации и предвид изчисленията на необходимите средства за покриване на изтичащи ангажименти по мярка 214 от ПРСР 2007-2013 г. за дейност по поддържане на постоянно затревени площи в земи с висока природна стойност (ВПС) чрез паша, бе отворен прием по мярка 10 от ПРСР 2014-2020 г. до размера на тези площи.

Със Заповед № РД 09-278 от 31 март 2017 г. е отворен прием на нови заявления, на земеделските стопани, отглеждащи животни за дейности по направления:

·        възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност;

·        традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм);

·        опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство.

Чрез предложените изменения и допълнения на заповедта може да се очакват нови ангажименти в рамките на около 14 млн. евро. Заповедта е съобразена с принципите за осигуряване на добро финансово управление и ефективна защита на финансовите интереси на ЕС, като отчита едновременно информацията за наличните и необходимите финансови средства по бюджетите на двете мерки, както и редуцира рисковете от създаване на необезпечени правни очаквания в земеделските стопани, по отношение на изпълняваните многогодишни ангажименти. По този начин, ограниченият прием не застрашава и не поставя в неблагоприятна позиция новото редовно правителство и ръководство на Министерство на земеделието и храните.

Предвид приключващите ангажименти през 2017 г. по мярка 214 от ПРСР 2007-2013 г. и евентуално решение за стартиране на допълнителен прием в тази кампания, трябва да бъде съобразена и възможността през Кампания 2018 да се очаква повишено обществено недоволство от кандидати, приключващи ангажиментите си по мярката.

След проведената съвместна среща при министър-председателя на Република България на 10 април 2017 г., и въз основа на позицията на предишното ръководство на Министерството на земеделието и храните, че са налични и могат да бъдат осигурени финансови средства, се подготви ново изменение на заповедта, което отразява желанието за подпомагане на традиционни български земеделски култури. В приема през Кампания 2017 бяха включени заявления за подпомагане с нови ангажименти по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“ от мярка 10 от ПРСР 2014-2020 г.

Извършен бе преглед на планираните и изпълнени индикатори по направленията от мерките на ПРСР 2014-2020 г. В отправеното от Вас запитване, се изразява позиция „за това да има прием и на нови заявления и по двете мерки, с изключение на две направления, за които са достигнати индикаторите, заложени в ПРСР.“ В тази връзка и с цел обективност, следва да се посочи, че отчитайки декларирания ангажимент към земеделските стопани за осигуряване на финансови средства, с последното изменение на заповедта бе отворен допълнително прием, безусловно за застрашените от изчезване местни сортове и под условие за дейности от направленията, за които все още не са достигнати планираните индикатори.

Към настоящия момент е ограничен приема на заявления за дейности от направление „Контрол на почвената ерозия“ и „Подсигуряване на разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване“ от мярка 10, както и площи по подмярка „Плащания за преминаване към биологично земеделие“ от мярка 11 от ПРСР 2014-2020 г.

Основните мотиви да не бъдат включени в приема през Кампания 2017 заявления с нови 5 годишни ангажименти (2017-2021 г.) за дейности от тези направления са:

·   данните от Държавен фонд „Земеделие“ за ограничения бюджет и недостиг  на финансови средства;

·   в двете мерки няма дефинирани „приоритетни сектори“, до които би могло да се реши да бъде ограничено подпомагането;

·   по отношение на индикаторите в ПРСР за направление „Контрол на почвената ерозия“ следва да се има предвид, че изпълнението е най-малко 4 пъти над планираните 7 000 ха., т.е. реално планираните индикатори са достигнати;

·   по отношение на заложените индикатори по подмярка „Плащания за преминаване към практики и методи за биологично земеделие“ (период на преход)  от 23 000 ха е налице значително по-голямо заявяване на площи (над 30 000 ха през Кампания 2015 и около 80 000 ха през Кампания 2016), т.е. реално планираните индикатори също са достигнати.

·   По отношение на дейностите от направление „Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване“ е поет ангажимент за осигуряване на ефективна система на контрол за спазване изискванията за отпускане на финансова помощ. Системата за контрол включва подобряване на интегрираната информационна система (ВетИС) на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), както и извършване на необходими промени в нормативната база, касаещи идентификацията на пчелни семейства и регистрация на пчелини. През периода август-септември 2016 г. е стартиран процеса за допълнение и изменение на Наредба № 10 от 1 април 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства. Първият проект е представен за публично обсъждане на 13 октомври 2016 г. Нов проект на наредбата е предоставен за публично обсъждане на 22 декември 2016 г., като се предвижда въвеждане на индивидуална идентификация на пчелни семейства, участващи по мярка 214 от ПРСР 2007-2013 г., и мерки 10 и 11 от ПРСР 2014 – 2020 г. Становището на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция е, че стартирането на новото направление от мярка 10 от ПРСР 2014-2020 г. без да е осигурена необходимата промяна в системата на БАБХ, би довело до затруднения при приема на заявления и тяхната обработка. В ДВ, бр.26 от 28 март 2017 г. са обнародвани промените в Наредба № 10 от 1 април 2015 г., като към настоящия момент реално не е стартирал процеса по идентификация на пчелните семейства в системата на БАБХ. С оглед нормалното протичане на процеса по прием и обработка на подадените заявление, както и предвид ограничените финансови средства по мярката, не е обосновано стартирането на прием на заявления по новото направление, за които следва да е осигурена ефективна система за контрол.

В заключение, издадените заповеди са съобразени с принципите за добро финансово управление и отразяват, както данните за изпълнението на бюджетите, така и допълнителните данни за поетите ангажименти от земеделските стопани, предоставени до настоящия момент от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция. Предвид извършваните разплащания по мярка 214, мярка 10 и мярка 11 от ПРСР 2014-2020 г. по заявленията от Кампания 2016 г., осигуряването на регулярен анализ на наличните бюджети  е от ключово значение за доброто управление на ПРСР 2014-2020 г.

Приложение: изтегли 

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО БОЗУКОВ

Министър на земеделието и храните

 

Сродни публикации