Започна изплащането на субсидиите за биологично производство » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Започна изплащането на субсидиите за биологично производство

Започна изплащането на субсидиите по Мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. ДФЗ е изплатил до момента близо 4 милиона лева на над 400 земеделски стопани, заявили за подпомагане само направление "Биологично пчеларство".

Предстои поетапно да бъдат изплатени и субсидиите от останалите направления по мярката – „„Биологично растениевъдство” и „Биологично животновъдство”, както и субсидиите по Мярка 10 „Агроекология и климат“.

Плащанията по Мярка 11 се формират както следва:

Годишен размер на плащанията за преминаване към биологично земеделие (периода на преход):

1. полски култури, включително фуражни – 284 евро/ха;

2. постоянно затревени площи – 128 евро/ха;

3. трайни насаждения, лозя и маслодайна роза – 736 евро/ха;

4. ароматни и медицински растения – 515 евро/ха;

5. зеленчукови култури – 575 евро/ха;

6. за пчелно семейство – в евро – 35 евро/пчелно семейство;

7. едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за мляко – 230 евро/ха;

8. едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за месо – 160 евро/ха;

9. дребни преживни животни (овце и кози), отглеждани за комбинирано производство (мляко и месо) – 122 евро/ха.

 

Годишен размер на плащанията за биологично земеделие:

1. полски култури, включително фуражни – 168 евро/ха;

2. постоянно затревени площи – 112 евро/ха;

3. трайни насаждения, лозя и маслодайна роза – 557 евро/ха;

4. ароматни и медицински растения – 405 евро/ха;

5. зеленчукови култури – 399 евро/ха;

6. за пчелно семейство – 25 евро/пчелно семейство;

7. едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за мляко – 77 евро/ха;

8. едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за месо – 63 евро/ха;

9. дребни преживни животни (овце и кози), отглеждани за комбинирано производство (мляко и месо) – 90 евро/ха.

 

За да получават субсидии по мярката, земеделските стопани трябва да имат сключен договор за контрол с контролиращо лице за биологично производство и да имат преминат курс „Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство“.

Пълните условия за кандидатстване са посочени в Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 

За автора

Сродни публикации