Започва прием на проекти за възстановяване на горския потенциал, залесяване и превантивни дейности » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Започва прием на проекти за възстановяване на горския потенциал, залесяване и превантивни дейности

От 16 октомври до 16 ноември тази година областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” приемат заявления по мерки 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” и 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони. Финансовият ресурс за мярка 223 е левовата равностойност на 37 492 443 евро, а за мярка 226 – левовата равностойност на 27 196 608 евро.

Мярка 223 финансира създаването и поддържането на горски култури върху неземеделски земи в общини с лесистост под 60% или в райони с риск от ерозия. Увеличаването на горските масиви в равнинните райони помага да бъде намалена ерозията и подобрен водният баланс. Фонд „Земеделие” покрива от 70% до 100% от одобрените разходи по проекта.

Средствата по мярка 226 се отпускат за възстановяване на гори, пострадали от горски пожари и други природни бедствия, както и за въвеждане и подобряване на превантивни дейности, които да намалят опасността от пожари. Кандидатите получават 100% от одобрените разходи по проекта.

Повече информация за мерките, както и документи за кандидатстване, ще откриете на сайта на ПРСР www.prsr.bg в раздел „Мерки”.

 

За автора

Сродни публикации