Започва приемът по de minimis за памукопроизводители » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Започва приемът по de minimis за памукопроизводители

Документите ще се подават от 25 август до 30 септември 2014 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физическите лица и по адрес на управление на юридическите лица.

Помощта е предназначена за физически и юридически лица и еднолични търговци, регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. Условие за получаването й е памукопроизводителите да нямат задължения към държавния бюджет, ДФ „Земеделие”, Държавния поземлен фонд и „Напоителни системи” ЕАД.

Ресурсът по схемата е 100 хил. лв. и служи за покриване на част от разходите за купуване на семена, продукти за растителна защита и торове за производство на памук. Определената помощ за декар от засятата култура е 58 лв. Общият размер на помощите de minimis за един земеделски производител, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години.

Ако заявените по време на приема средства надхвърлят утвърдения от Управителния съвет годишен бюджет за 2014 г., ще бъде определен коефициент на редукция и помощта на всеки заявител ще бъде преизчислена.

Срокът за изплащането на средствата по схемата de minimisза памукопроизводители е до 24 октомври 2014 г.

 

Сродни публикации