Започва приемът по схемата de minimis » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Започва приемът по схемата de minimis

Акценти

 • Документи ще се приемат от 28 юни до 15 юли 2019 г.

Животновъдите ще получат финансова помощ до 9 август.

Земеделските стопани, които  отглеждат крави, юници, биволи, овце – майки и кози – майки ще могат да участват по схемата de minimis. Документи ще се приемат от 28 юни до 15 юли 2019 г. На 17.06.2019 г. с решение на УС на ДФ „Земеделие“ беше одобрена схемата. За участие по нея документите следва да се подават лично или чрез упълномощено лице в областните дирекции на Фонда по постоянен адрес за физическите лица и по адрес на управление за юридическите лица.

Общият размер на отпусната помощ е 26,3 млн. лева. Средства ще могат да получат стопани, които са подали валидно заявление за директни плащания за 2019 г. те ще бъдат подпомагани за допустимия брой животни за Кампания 2018 г. по схемите за директни плащания.

Фермерите трябва да имат:

 • най-малко 5 броя крави, юници или биволи, а също и не повече от 15 декара постоянно затревени площи на животинска единица за Кампания 2018;
 • от 10 до 300 броя овце-майки или кози-майки, допустими за подпомагане за Кампания 2018;
 • минимум 301 овце-майки или кози-майки, а също и не повече от 15 декара постоянно затревени площи на животинска единица за Кампания 2018.

Подпомагането е разпределено, както следва:

 • до 40 лв. за крава и юница до 250-то животно;
 • до 40 лв. за бивол до 250-то животно;
 • до 20 лв. за крава и юница от 251-то до 500-то животно;
 • до 20 лв. за бивол от 251-то до 500-то животно;
 • до 15 лв. за овца-майка или коза-майка при минимум 10 животни;
 • до 7 лв. за овца-майка или коза-майка за стопанства с най-малко 301 животни.

Освен това бенефициентите следва да:

 • са регистрирани като земеделски стопани;
 • нямат изискуеми задължения към ДФ „Земеделие“;
 • не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност;
 • не са обявени в несъстоятелност или ликвидация.

Общият размер на помощите de minimis за един земеделски производител, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895,75 лв.) за период от три бюджетни години (2017 – 2019).

След обобщаване на приетите заявления ДФ „Земеделие“ ще определи размера на помощта за всеки бенефициент. Средствата ще бъдат изплатени на стопаните до 9 август 2019 г.

 

Сродни публикации