Започва приемът по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Започва приемът по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР

Акценти

  • 7 563 679, 22 евро по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР

Всички желаещи да участват по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г. вече могат да го направят.

7 563 679, 22 евро е общата сума, която ще бъде разпределена между одобрените проектни предложения. Всяка група или организация на производители може да получи безвъзмездна помощ на година в размер не по-голям от левовата равностойност на 100 000 евро. Групи или организации на производители, които са признати през 2018 г. могат да заявят финансово подпомагане за същата година. В този случай паричната помощ ще се изчислява въз основа на средната годишна продадена продукция от членовете й за последните три години преди включването им в групата или организацията за продуктите, за които са получили признание.

За всяка следваща година финансовата помощ ще се изчислява въз основа на стойността на земеделската продукция, която групата или организацията на производителите е реализирала на пазара.

Проектните предложения могат да бъдат подавани до 17:30 часа на 20.08.2018 г. Това става по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020).

До 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектните предложения, кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване.

 

Сродни публикации