Започва приемът на заявления по подмярка 13.3 » Съвети в земеделието

септември 30, 2023

Започва приемът на заявления по подмярка 13.3

Акценти

  • Землищата в обхвата на НР3 са 60, кандидатстването е в рамките на Кампания 2020

Стартира приемът по подмярка 13.3. „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020 г. (НР3).

За подпомагане могат да кандидатстват:

  • – физически лица;
  • – еднолични търговци;
  • – юридически лица, които са активни земеделски стопани по смисъла на чл. 38б от Закона за подпомагане на земеделските производители с площи, регистрирани в ИСАК.

Финансовата помощ се предоставя под формата на ежегодни компенсационни плащания за хектар допустима площ на земеделски стопани, които извършват земеделска дейност в землища, попадащи в обхвата на районите с други специфични ограничения.

Землищата, които са включени в обхвата на НР3, са 60 на брой.

В резултат на включването на новата подмярка НР3 в изпратената седма нотификация на ПРСР 2014-2020 г. към Европейската комисия, 57 от отпадналите землища от НР2 след извършеното му предефиниране, съгласно регламента, могат да бъдат заявени и да получат подпомагане по подмярка 13.3 (НР3). Заявяването е съгласно Наредба № 6 за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Определянето на други райони със специфични ограничения на база биофизични критерии съгласно регламента, е извършено от ИПАЗР „Никола Пушкаров“ и НИМХ. Те притежават необходимите компетенции и които бяха ангажирани с определянето на районите с природни ограничения, различни от планинските (НР2).

Приемът на заявления ще бъде в рамките на Кампанията по директни плащания.

 

За автора

Сродни публикации