Заповедите на БАБХ са законосъобразни » Съвети в земеделието

ноември 28, 2023

Заповедите на БАБХ са законосъобразни

Акценти

  • Централен епизоотичен съвет се създава само в случаи на заразни болести по животните, които засягат пряко здравето на човека

От МЗХГ изразиха становище, че издадените, от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), заповеди във връзка с борбата с чумата по дребните преживни животни отговарят на предписаните в закона разпоредби и изисквания. Те се основават на чл. 47, ал. 1 и 2, чл. 50, ал. 1, чл. 117 и чл. 126, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

Според чл. 47, ал. 1 от ЗВД „Българската агенция по безопасност на храните прилага мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на някои особено опасни заразни болести, посочени в заповед на министъра на земеделието, храните и горите“. Със заповед №РД 09-641/06.07.2006 г. на министъра са изброени особено опасните заразни болести, в които влиза и чумата по дребните преживни животни.

Чл. 50, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност глас, че „Болестите по чл. 47, ал. 1, възникнали в страната, подлежат на задължително обявяване и регистрация от изпълнителния директор на БАБХ.

Според чл. 50, ал. 2 „Мерките се налагат със заповед на изпълнителния директор на БАБХ и включват умъртвяване на животни, забрани за придвижване на хора, животни, суровини и храни от животински произход, фуражни суровини, комбинирани фуражи и др. предмети, чрез които могат да бъдат пренесени заразни причинители.“

Чл. 126, ал. 1 от ЗВД глас, че „При поява на заразна болест изпълнителният директор на БАБХ издава заповед, с която определя мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта.“

Заповедите на министъра на земеделието, храните и горите се издават на основание чл. 126, ал. 2 от ЗВД. Тя гласи, че „При особено опасни заразни болести, включително болестите по чл. 47, ал. 1, чието разпространение може да причини значителни икономически загуби, мерките по ал. 1 се въвеждат на част от територията или на цялата територия на страната по предложение на изпълнителния директор на БАБХ със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, съгласувана с министъра на вътрешните работи.

Заповед №РД 09-647/16.07.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов е съгласувана с министъра на вътрешните работи Валентин Радев и е издадена съгласно изискванията по чл. 126, ал. 2 от ЗВД.

Според юристи Централен епизоотичен съвет се създава само в случаи на заразни болести по животните, които засягат пряко здравето на човека. В настоящата ситуация това не е необходимо, тъй като заболяването чума по ДПЖ не се предава на човека и не е опасно за здравето му.

 

Сродни публикации