Зам. министър Маринова откри Национална кръгла маса за представяне на Стратегически план за развитието на горския сектор 2014-2023 г. » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Зам. министър Маринова откри Национална кръгла маса за представяне на Стратегически план за развитието на горския сектор 2014-2023 г.

Национална кръгла маса за представяне на Стратегически план за развитието на горския сектор 2014-2023 г. откри в София в хотел „Рамада“ (бивш „Принцес“) заместник-министърът на земеделието и храните в оставка д-р инж. Валентина Маринова. Форумът премина при голям интерес, като на него присъстваха браншови организации от сектора и представители на лесовъдската и дърводобивната промишленост. Стратегическият план за развитието на горския сектор 2014-2023 г. е разработен в изпълнение на Дейност 4 от проекта на Изпълнителна агенция по горите „Стратегическото планиране в българските гори – гарант за ефективно управление и устойчиво развитие“ по ОП „Административен капацитет“, съфинансиран от Европейския социален фонд.
„България е единствената страна с вече приета Стратегия за развитието на горския сектор след 2014 г.“, посочи зам.-министър Маринова. Тя уточни, че времето за разработване, обсъждане и приемане на Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023 г. е било доста кратко – само 3 месеца, за да може да се изработи един наистина добър за развитието на горския ни сектор стратегически документ. Това наложи да обединим усилията си, посочи заместник-министърът, от една страна на фирмата-изпълнител на проекта, от друга страна на членовете на Консултативния съвет, в който участват широк кръг от заинтересовани страни в сектора, както и членовете на Екипа за управление на проекта. В дебатите по време на 6-те регионални обсъждания се включиха голяма част от лесовъдската колегия в страната.

„Надяваме се, че този Стратегически план е достатъчно амбициозен, но и достатъчно реалистичен, за да може след неговото изпълнение, когато изтекат 10-те години на действието му, да бъдем горди и да можем да кажем ние – гражданското общество, колегите и специалистите след нас, че стратегическият документ е бил изготвен професионално и е довел до развитието и обогатяването на горския сектор в България“, заяви заместник-министър Валентина Маринова.

„Новата стратегия подчертава значението на горите не само за развитие на селските райони, но и тяхната ключова роля за опазване на околната среда и биоразнообразието, както и в борбата с климатичните промени, а също и е от голяма значимост за индустрията, базирана на продукти, добивани от горите“, посочи още зам.-министър Маринова. Стратегията цели въвеждането на комплексен подход при управлението на горите, като акцентира на въздействието на други секторни политики върху горския сектор и набляга на необходимостта политиките на ниво ЕС да бъдат напълно съобразени с националните политики на отделните държави членки по отношение на горите. В момента тече съгласуване с 28-те държави-членки на Европейската стратегия за горите, като предстои тя да бъде разгледана и приета от новия Европейски парламент, стана ясно на форума. Беше посочено още, че основните принципи на новата национална стратегия са ефективно използване на ресурсите, оптимизиране на приноса на горите и сектора на горското стопанство за развитието на селските райони, растежа и създаването на работни места, устойчиво управление и многофункционална роля на горите, балансирано предоставяне на множество стоки и услуги и гарантиране на опазването на горите, както и отговорност за горите в световен мащаб, насърчаване на стабилно производство и потребление на горски продукти.

 

За автора

Сродни публикации