Закрива се Националната служба по зърното » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Закрива се Националната служба по зърното

Правителството прие решение, с което предлага на Народното събрание да бъде закрита Националната служба по зърното.
Националната служба по зърното е създадена със Закона за съхранение и търговия със зърно, приет през 1998 г. с цел преодоляване съществуващата по това време в страната зърнена криза и за предотвратяване на подобни кризи в бъдеще. Поради недостига на зърно през този период, цените на зърнените продукти и на хляба значително са били увеличени, което е предизвикало обществено недоволство. Сериозни проблеми са се появили и при осигуряването на фураж за животните. Като реакция на неблагоприятната пазарна ситуация в зърнения сектор, с новосъздадения тогава Закон са въведени редица мерки, насочени към контрол на търговията и запасите на зърно в страната и към гарантиране на зърнения баланс. Въведена е и система за съхраняване на зърно в лицензирани публични складове и зърнохранилища, която гарантира контрол от държавната администрация.
След присъединяването на България към Европейския съюз страната вече е част от единния европейски пазар на зърно. Всеки временен спад на производството в отделни държави или региони на ЕС във всеки отделен случай се компенсира както от цялостното производство в Съюза, така и от съществуващите запаси и от вноса на зърно. На практика вече не би могла да възникне ситуация на недостиг на зърно на пазара на ЕС. В тази връзка прилагането на регулации в България от страна на Националната служба по зърното не би могло да окаже никакво влияние върху единния европейски пазар на зърно. Съществуващото към момента държавно регулиране на пазара на зърно в страната не кореспондира с либералния режим, прилаган в другите сектори на земеделието. Това прави наложително премахването на въведените лицензионни и регистрационни режими, прилагани от Националната служба по зърното. Ще бъде запазен, обаче, режимът за събиране и съхранение на данни за обектите, в които се съхранява зърно, за да може да се гарантира достоверност на данните за наличните количества зърно, които се изпращат на Европейската комисия.
С приемането на Закона за закриване на Националната служба по зърното се очаква да бъде постигнато оптимално прилагане на механизмите на Общата организация на пазара на зърно на ЕС в съответствие със специфичните условия в страната. Промяната на първо място ще облекчи дейността на производителите, съхранителите и търговците на зърно, като същевременно ще доведе до оптимизация на административните структури. Ще продължи да се спазва изискването своевременно и точно да се изпълняват задълженията за докладване на информация към Европейската комисия за наличните запаси от зърно по видове и култури, както и за реколтите и запасите от ориз, и ще се осигури мониторинг на пазара на зърно в страната в условията на свободна пазарна конкуренция.

 

За автора

Сродни публикации