Законови промени налагат подаване на нови заявления по Училищните схеми » Съвети в земеделието