Отговарят ли свиневъдните стопанства на законовите изисквания » Съвети в земеделието

май 30, 2024

Отговарят ли свиневъдните стопанства на законовите изисквания

Акценти

 • В „Лично стопанство/стопанство тип „заден двор“ могат да се отглеждат максмум на 5 броя свине за угояване за лични нужди

Финансова глоба или имуществена санкция грозят стопаните, чиито стопанства не отговарят на изискванията

Заради регистрираното огнище на Африканска чума по свинете в много области в страната започнаха масирани проверки по стопанствата. Целта е да се осигури по-добра защита, информираност и яснота, колко са наистина животни отглеждани без регистрация в стопанствата тип „заден двор“.  Нужно е да се актуализират данните след последните преброявания.

От Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ) напомнят на всички стопани, че са длъжни да спазват действащото законодателство. Съгласно чл. 419 от Закона за ветеринарномедицинската дейност те подлежат на наказание, ако стопанствата им не отговарят на регламентираните изискванията. С глоба или имуществена санкция от 500 (петстотин) до 1 000 (хиляда) лв. се наказва собственикът и/или ползвателя на обект за отглеждане на свине, който не отговаря на изискванията на закона. При повторно нарушение дължимите глоби скачат двойно, като променят размера си и вече стават от 1 000 (хиляда) до 2 000 (две хиляди) лв.

Видове стопанства

Според законоустановената рамка обектите за отглеждане на свине биват три вида: „Лично стопанство/стопанство тип „заден двор“, „Фамилни ферми тип А“ или „Фамилна ферма тип Б“. За всеки обект независимо от типа е необходима регистрация в информационната система на БАБХ – ВетИС. Задължително е всички отглеждани животни да имат поставени ушни марки за идентификация.

Задължително е всеки обект, в който се отглеждат свине да има сключен с регистриран ветеринарен лекар договор за ветеринарномедицинско обслужване.

Забранено е изхранването на животните с кухненски отпадъци! Това важи за всички обекти, в които се отглеждат свине.

Лично стопанство или стопанство тип „заден двор“ 

В „Лично стопанство/стопанство тип „заден двор“ е позволено отглеждането на животни в двор на къща (жилище). Така могат да се отглеждат максмум на 5 броя свине за угояване за лични нужди. Забранено е в този тип стопанство да се отглеждат свине майки и некастрирани нерези.

Задължителни мерките за биосигурност

 1. Обектът задължително трябва да е ограден по начин, който възпрепятства свободния достъп на хора и други животни. Това изискване трябва да се спазва, за да се осигури безопасността на обекта, здравето и благосъстоянието на животните.
 2. Помещението, в което се отглеждат животните трябва да е изградено съгласно изискванията за защита и хуманно отношение към свинете. То не трябва да създава условия за тяхното травмиране.
 3. Задължително е в помещението да има достатъчно количество вода за пиене. То може да се осигурява от собствен водоизточник и/или чрез директно свързване към водоснабдителната мрежа.
 4. Забранено е развъждането на свине в обекта! Недопустимо е и тяхното движение извън него. В обекта могат да пристигнат животни само от обект, в който е разрешено отглеждането на свине майки. Това се случва след тяхната идентификация и с ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване.

„Фамилна ферма тип Б“ 

„Фамилна ферма тип Б“ е малка ферма за отглеждане на до 2 (две) свине майки с приплодите. Тези стопанства са с ниски мерки за биосигурност.

Задължителни мерките за биосигурност

 1. За осигуряване безопасността на обекта, здравето и благосъстоянието на животните фермата задължително трябва да е оградена по начин, който възпрепятства свободния достъп на хора и други животни.
 2. Задължително е фермата да е изградена съобразно изискванията за защита и хуманно отношение към свинете.
 3. Задължително е фермата разполага с достатъчно количество питейна вода. Тя трябва да е осигурена от собствен и/или публичен водоизточник.
 4. В тези ферми е позволено развъждането на свине за захранване на „задните дворове“. Позволено е животните от тези ферми да се колят на място. Забранено е те да бъдат транспортирани към кланица и да се реализират в търговската мрежа. Всички животни във фамилните ферми тип „Б“ могат да пристигнат от обект, в който отглеждане на свине майки е разрешено. Това се случва само след идентификация и с ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване!

 

„Фамилни ферми тип А“ 

Във „Фамилни ферми тип А“ отглеждането на свине се извършва съгласно въведени мерки за биосигурност.

Задължителни мерките за биосигурност

 1. За осигуряване безопасността на обекта, здравето и благосъстоянието на животните фермата задължително трябва да е оградена по начин, който възпрепятства свободния достъп на хора и други животни.
 2. Задължително е фермата има вход с оборудване и място за измиване и дезинфекция на хора и превозни средства.
 3. Задължително е фермата да отговаря на изискванията за защита и хуманно отношение към свинете.
 4. Задължително е фермата да разполага с достатъчно количество питейна вода от собствен и/или публичен водоизточник.
 5. Задължително е фермата да разполага с обособени места и/или съоръжения за съхранение на фуража, предназначен за изхранване на животните, както и за постелята.
 6. Задължително е фермата да разполага с обособено място, съоръжение или контейнер (съдове с капак) за съхранение на трупове от умрели животни, който не се използва за други цели. Задължително е редовното му почистване и дезинфекция. С оглед ограничаване на достъпа на други животни или хора до съоръжението, то трябва да бъде оградено.
 7. Задължително е фермата да разполага с рампа за приемане и експедиция на животните.
 8. Задължително е във фермата да има карантинно помещение за животни.
 9. Задължително е фермата да разполага с обособено помещение или място за извършване на аутопсии.
 10. Фермата трябва да разполага с обособено помещение или място за съхранение на дезинфекционни средства и вътрешен инвентар. Достъпът до тях трябва да е позволен само за оправомощени лица.
 11. Във фермата трябва да има обособено помещение или място за преобличане на обслужващия персонал и за съхранение на работното/личното облекло.
 12. Във фермата трябва да има осигурен санитарен възел, който да е достъпен за персонала.
 13. Задължително е на входа на помещенията за отглеждане на животни да има поставени дезинфекционни тампони за обувките. Те трябва да се поддържат в състояние, което гарантира биосигурността.
 14. Фермата трябва да разполага с обособено място за временно съхранение и обеззаразяване на тора. То трябва да е съобразено с капацитета и технологията на отглеждане или съоръжения за тор, торови течности и технологични води, съобразени по обем с капацитета на животновъдния обект и осигуряващи обеззаразяването им преди извозването.
 15. Фермата трябва да разполага с обособено място и оборудване за механично почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства (за живи животни, фуражи и инвентар) и на подвижни съоръжения, позволяващо отвеждане на отпадните води.

 

 

Сродни публикации