Заделени са 127 милиона евро за инфраструктура в малките населени места » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Заделени са 127 милиона евро за инфраструктура в малките населени места

Акценти

  • Приоритетна е рехабилитацията на водопроводната система в населени места с установено лошо качество на питейната вода и с установени чести аварии по мрежата

Средствата са предвидени за водоснабдителни системи и съоръжения в малки населени места.

Посочените суми са предвидените средства за подпомагане по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

Благодарение на подпомагането общините в селските райони ще могат да инвестират в нови водоснабдителни системи и съоръжения. Ако преценят могат да ги насочат към реконструкция и/или рехабилитация на вече съществуващи. Важно е да се знае, че приоритет ще има за рехабилитация на водопроводната система в населени места с установено лошо качество на питейната вода и с установени чести аварии по мрежата.

До момента по подмярката са подписани 49 договора за финансово подпомагане на обща стойност почти 125 милиона евро. С изпълнението на проектите от МЗХГ се надяват да се повиши качеството на водоснабдителните услуги в подпомаганите населени места. По този начин ще може малко да се намали разликата между селските и градските райони.

От особена важност е да се намали максимално загубата на питейна вода и да се подобри нейното качество. Именно това е и един от приоритетите в Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в България 2014-2023 г.

 

Сродни публикации