Животновъди получиха 9 млн. лв. по мярка 10 „Агроекология и климат“ » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Животновъди получиха 9 млн. лв. по мярка 10 „Агроекология и климат“

Акценти

  • 1 286 животновъди са одобрени
  • Oбщо финансова помощ възлизаща на над 9 млн. лева

1 286 животновъди са одобрени за подпомагане по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.  Те са подали заявления за единствено подпомагане по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство”. Помежду им е разпределена общо финансова помощ възлизаща на над 9 млн. лева.

Ставката, по която са изчислени и извършени плащанията е урегулирана в чл. 14 от Наредба 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общата сума на финансовата помощ е осигурена от следните източници:

  • 75% от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);
  • 25% от националния бюджет.
 

Сродни публикации