Животновъди получиха 550 000 лева » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Животновъди получиха 550 000 лева

Акценти

  • На 139 земеделски стопани получиха държавна помощ de minimis

Финансовото подпомагане се предоставя за отглеждането на 7 месодайни породи крави.

До 80 лв. за глава добитък е размерът на изплатените средства на животновъдите, които отглеждат специализирани породи месодайни крави под селекционен контрол. На 139 земеделски стопани са изплатени общо 550 000 лв. по държавната помощ de minimis. В началото на април беше утвърден бюджет до 800 000 лв. в помощ на сектор „месодайно животновъдство“. Подпомагането се предоставя съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията, изменен с Регламент (ЕС) 2019/316.

Право на подпомагане имат регистрирани земеделски стопани-животновъди, които през 2018 г. са отглеждали месодайни крави под селекционен контрол от породите:

  • Абердин-ангус;
  • Лимузин;
  • Херефорд;
  • Симентал;
  • Галоуей;
  • Обрак;
  • Шароле.

Необходимо е животните да са допустими за подпомагане в кампанията за директни плащания през 2018 г. по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол.

Чрез финансирането следва да се помогне на животновъдите в сектора на месодайното говедовъдство да преодолеят трудностите, които изпитват. Необходимо е да се постигане икономическа устойчивост и стабилизиране на фермерските доходи от производствената дейност. Развъждането на чистопородни животни от специализирани месодайни породи и тяхната реализация води до по-голям пряк икономически ефект по отношение на брутната добавена стойност в отрасъла на селското стопанство.

Общият размер на предоставените на едно лице или предприятие помощи по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три последователни бюджетни години (2017 г. – 2019 г.).

 

Сродни публикации