Животновъди получават 6 милиона лева за директни доставки на малки количества селскостопански суровини и храни » Съвети в земеделието

май 25, 2024

Животновъди получават 6 милиона лева за директни доставки на малки количества селскостопански суровини и храни

Започна прием на документи по схемата „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни”.

По схемата се финансират инвестиции за изграждане на обекти за търговия на дребно, за купуване на основно търговско оборудване, мобилни хладилни витрини и млекомати за сурово мляко. Средства се отпускат и за директни доставки на сурово мляко, технологично непреработен пчелен мед, яйца от кокошки, малки количества месо от селскостопански птици и зайци и за обработени или преработени храни от селскостопански животни.

Държавната помощ ще се прилага до 31 декември 2020 г., а заявления за кандидатстване ще се приемат до един месец преди изтичане на срока за прилагане на схемата. Документите за подпомагане се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по място на изпълнение на инвестицията. Срокът за разглеждане на заявленията и определяне дали кандидатите отговарят на условията за подпомагане по схемата е 30 дни. След изтичането им, стопаните с одобрени инвестиционни проекти сключват с ДФЗ договор за предоставяне на финансова помощ.

Помощта по схемата за целия период на прилагането й е 6 милиона лева. Средствата се предоставят под формата на капиталова субсидия за покриване на разходите за инвестицията. Максималният размер на финансовата помощ достига до 50% от приемливите разходи за инвестицията.

Инвестициите по схемата за директни доставки се осъществяват със собствени средства или с кредит, предоставен от ДФЗ.  Срокът за изпълнението им е 9 месеца от датата на сключването на договора с Фонд „Земеделие”, ако не включват строително-монтажни дейности, или 18 месеца, когато в инвестицията се включват стоително-монтажни работи.

ДФ „Земеделие” изплаща помощта на съответните бенефициери след изпълнение на заявените от тях дейности по инвестицията и подаване на заявка за плащане, придружена с необходимите разходооправдателни документи. Когато инвестицията първоначално е реализирана със собствени средства, финансовата помощ се превежда по банковата сметка на  бенефициера. Ако инвестицията е реализирана чрез кредит от ДФЗ, със сумата на помощта се намалява  неиздълженият остатък по кредита на ползвателя. В случай че земеделските стопани предпочетат да финансират инвестициите си за директни доставки с кредит, пряко отпуснат от ДФЗ или чрез рефинансиране през търговска банка, те ще разполагат с 48 месеца за погасяването му.  Кредитите се отпускат при годишна лихва от 5 % при пряко кредитиране от Фонд „Земеделие” и 7% при рефинансиране чрез търговска банка.

Обезпечаването на кредитите при пряко кредитиране от ДФЗ може да се осъществи чрез залог върху вещи, държавни ценни книжа и др., а при рефинансиране през търговска банка – с активи, приемливи по вид и стойност от обслужващата банка.
Максималният размер на кредитите е до 100% от приемливите разходи според вида на директните доставки. Тоест, ако например разходът за реализиране на инвестиция е в размер на 1 000 лв., по схемата за директни доставки се финансират 50%, или 500 лв., а кредитът покрива до 100% от тези 500 лв., необходими за реализиране на инвестицията.

 

За автора

Сродни публикации