Животновъдите ще получат с 50 % повече пасища от държавния и общински поземлен фонд » Съвети в земеделието

юни 24, 2024

Животновъдите ще получат с 50 % повече пасища от държавния и общински поземлен фонд

С 50 % повече пасища, мери и ливади от държавния и общински поземлен фонд ще получат животновъдите, съгласно приетия на второ четене промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). По този начин общините,  в които има повече пасища, мери и ливади от заявените за разпределение, ще могат да ги разпределят на земеделските стопани, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

Животновъдите, които отглеждат говеда за мляко или месо, овце и/или кози, включени в направление биологично животновъдство, е предвидено да се разпределя до един хектар за 0,15 животинска единица, независимо от категорията на имотите, за да се осигури среда, подходяща за специфичните за вида им нужди.

С друга промяна в Закона е увеличен срокът от една на две стопански години, за който не се дължи плащане на арендна или наемна вноска за наетите площи, поради това, че разпределените имоти изцяло или частично попадат в недопустим за подпомагане слой. Тази промяна цели да стимулира ползвателите им към привеждане на по-големи площи в допустими за подпомагане през следващите години на действие на договора. Освобождаването от плащане на дължимата вноска по договора за недопустимите за подпомагане площи, е за сметка на средствата, които ще бъдат вложени за привеждането им в допустими.

 

За автора

Сродни публикации