Животновъдите ще бъдат подкрепени с 2 млн. лв. за инвестиции в доилна техника » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Животновъдите ще бъдат подкрепени с 2 млн. лв. за инвестиции в доилна техника

Акценти

  • Срокът на действие на схемата е до 31.12.2020 г.

УС на ДФЗ утвърди 2 000 000 лв. финансов ресурс по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“ за 2020 г.

Срокът на действие на схемата е до 31.12.2020 г. Нотифицираният максимален бюджет по схемата за периода е 2 млн. лева. През 2019 г. са одобрени и договорирани 85 проекта на обща стойност 1,5 млн. лв. Предстоят да бъдат изплатени през тази година.

По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходи за инвестиции.

Максималният размер на помощта е не повече от 25 хил. лева.

Подпомагането се предоставя под формата на субсидия за покриване на част от разходите за:

  • – реализация на инвестиции в стационарни и мобилни доилни съоръжения;
  • – оборудване за съхранение на мляко;
  • – съоръжения за изкуствено изхранване на новородени животни с мляко.

Целта на държавната помощ е стимулирането на земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално – да намалят производствените разходи.

Кандидати по схемата могат да бъдат:

  • – земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години назад, считано от датата на кандидатстване;
  • – организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
 

За автора

Сродни публикации