Животновъдите ще получат над 7 млн. лева държавна помощ » Съвети в земеделието

септември 29, 2023

Животновъдите ще получат над 7 млн. лева държавна помощ

Държавна помощ de minimis в размер на 7 578 000 лева  ще получат животновъдите. Подпомагането ще се предоставя на земеделски стопани, регистрирани съгласно Наредба 3 от 1999 г. и отглеждащи овце-майки и кози-майки, млечни и месодайни крави, биволици.

Минималната помощ de minimis се предоставя на регистрирани по Наредба 3 от 1999 г. стопани, които отглеждат. Определения размер на подпомагане е следния:

– за земеделски стопани, отглеждащи над 10 броя млечни крави и/или биволици – 7 лв./ животно;

– за земеделски стопани, отглеждащи над 5 броя месодайни крави – 7 лв./ животно;

– за земеделски стопани, отглеждащи над 50 броя овце-майки и/или кози-майки – 3,73 лв./животно.

От подпомагане могат да се възползват животновъди, заявили едри и дребни преживни животни по схема от Кампания 2017.

Помощта за един земеделски стопанин или за едно предприятие не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три бюджетни години (2015-2017 г.)

 

Сродни публикации