Ето и Резюме на подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020 и актуални разяснения » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Ето и Резюме на подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020 и актуални разяснения

Крайният срок за подаване на проектни предложения по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 е 17 януари 2020 г. до 17:30 ч.

Основна информация, свързана с процедуда, можете да откриете в изготвеното от Звеното за управление на Национална селска мрежа.

В сайта на МЗХГ  са публикувани актуални Разяснения по постъпили въпроси по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г. , постъпили към МЗХГ в периода 14 – 24 ноември 2019 г.

Кандидатите могат да задават:

  • – допълнителни въпроси;
  • – да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения.

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща. rdd@mzh.government.bg.

Ясно трябва да се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разяснения от МЗХГ се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

Пълният пакет документи по процедурата е публикуван на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове и в сайта на МЗХГ.

 

За автора

Сродни публикации