ЕС с високи цели в борбата с климатичните промени на срещата на върха на ООН в Ню Йорк » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

ЕС с високи цели в борбата с климатичните промени на срещата на върха на ООН в Ню Йорк

Акценти

 • Според Евробарометър 92% от европейците подкрепят постигането на неутрален климат на ЕС до 2050

ЕС продължава да e начело на глобалната борба срещу изменението на климата.

ЕК препотвърди ангажимента на ЕС за ускорена амбиция за климата. Тя е свързана с предстоящата среща на върха на ООН. Провеждането й е планирано за 23 септември в Ню Йорк Climate Action Summit 2019.

На 21 септември предстои Youth Action Summit 2019. Там младите лидери от цял свят ще представят своите виждания за действия в борбата с климатичните промени.

ЕС предприе конкретни действия за създаване на Енергиен съюз с перспективна политика за изменение на климата.

Евробарометър: За 73% от европейците изменението на климата е сериозен проблем

Амбициозните действия в областта на климата се радват на силна подкрепа. Изменението на климата е сериозен проблем. Освен това ЕС и неговите държави членки активно се подготвят да представят до началото на 2020 г. дългосрочна стратегия за постигане на климатичен неутралитет до 2050 г.

През 2018 г. Комисията  представи визията си за икономика, която е:

 • – просперираща;
 • – модерна;
 • – конкурентоспособна;
 • – климатично неутрална.

Предистория и още интересни факти

 • – ЕС има най-пълната и амбициозна законодателна рамка. Тя засяга действията в областта на климата и успешно преминава към икономика на ниски емисии, като се стреми към климатичен неутралитет до 2050 г. Между 1990 и 2017 г. емисиите на парникови газове бяха намалени с 23%, докато икономиката нарасна с 58%.
 • – ЕС вече е постигнал и надхвърлил поставените си за 2020 г. цели за намаляване на емисиите на парникови газове и е завършил изготвянето на своята уникална обвързваща законодателна рамка. Тя ще позволи да се преизпълнят целите за 2030 г. по отношение на климата. В същото време, от 2013 г. насам Стратегията за адаптиране на ЕС насърчава национални, регионални и местни действия за адаптация.
 • – Европейските емисии съставляват само около 9% от глобалните, ЕС продължава да надгражда своите усилия. ЕС остава световен водещ донор на помощ за развитие и най-големият донор в света за финансиране на действия за климата. С предоставянето на над 40% от световните публични финанси за климата, ЕС и неговите държави-членки имат повече от удвоен принос в сравнение с този от 2013 г., надхвърлящ 20 милиарда евро годишно.

Силна подкрепа от гражданите

 • – Преди срещата на върха на ООН по въпросите на климата Европейската комисия проведе специален Евробарометър за климатичните действия и енергетиката, който показва, че във всички ДЧ на ЕС гражданите в голяма степен подкрепят тези действия.
 • – Евробарометърът показва, че 93% от европейците смятат, че изменението на климата е „сериозен проблем“, а 79% го разглеждат като „много сериозен проблем“. В сравнение с последния Евробарометър през 2017 г., климатичните промени изпреварват международния тероризъм, тъй като се възприемат като вторият най-сериозен проблем днес пред света, след бедността, глада и липсата на питейна вода.
 • – Делът на европейските граждани, предприели лични действия за борба с изменението на климата, има увеличение във всички ДЧ на ЕС до средна стойност за ЕС от над девет от десет граждани (93%). Резултатите от Евробарометър също така показват изискване към националните правителства да засилят собствените си цели за енергийна ефективност и възобновяема енергия (92%) и да се предостави повече публично финансиране за възобновяемата енергия (84%). Голямо мнозинство от европейците (72%) считат, че намалението на вноса на енергия ще има положително въздействие върху икономиката и енергийната сигурност, а 92% считат, че ЕС трябва да осигури достъп до енергия за всички граждани на ЕС.
 

За автора

Сродни публикации