ЕС плаши със спиране на плащанията при неспазване на закона » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

ЕС плаши със спиране на плащанията при неспазване на закона

Акценти

 • Държавите-членки, които застрашават върховенството на закона, могат за загубят пари от фондовете на ЕС

Парламентът и министрите на ЕС ще могат да блокират или отблокират финансиране

ЕП одобри проектозакон, който трябва да спомогне за намаляване на измамите и корупцията в страните от ЕС. Така правителствата ще трябва да внимават и да не се намесват в съдебната система. Ще трябва да предприемат необходимите мерки за ограничаване на корупционните практики и измамите. Ако това не се случи може да бъдат замразявани средствата, отпускани от ЕС.

С помощта на група от независими експерти, ЕК ще трябва да установява „широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава“. Сред наказателните мерки може да попаднат замразяването на плащанията по бюджета на ЕС или намаляването на предварителното финансиране. Това решение ще бъде изпълнявано след като бъде дадено одобрение от Парламента и Съвета. Едва след като държавата членка коригира дефицитите, идентифицирани от Комисията, Парламентът и министрите на ЕС ще могат да отблокират средствата.

При оценяването от страна на ЕК

За застрашаване върховенството на закона ще индикират следните отслабени показатели:

 • правилно функциониране на органите на държавата-членка, изпълняваща бюджета на ЕС;
 • добро функциониране на органите, които извършват финансов контрол;
 • правилно разследване на измами, включително данъчни такива, корупция и други нарушения във връзка с изпълнението на бюджета на ЕС;
 • ефективен съдебен контрол от независим съд;
 • събиране на неправомерно изплатените средства;
 • предотвратяване и санкциониране на отклоняването от данъчно облагане и данъчна конкуренция;
 • съдействие с Европейската служба за борбата с измамите, и ако e приложимо, с Европейската прокуратура.

Група от независими експерти по конституционно право и финансови въпроси ще оценява ситуацията във всички държави членки. Това ще се извършва ежегодно, а заключенията ще бъдат публично оповестявани. В групата ще участва един експерт, назначен от националния парламент на всяка държава-членка и пет, посочени от ЕП.

Крайните бенефициери ще трябва да бъдат защитени

В зависимост от обхвата на недостатъците и процедурата за управление на бюджета Комисията ще може да избира да приложи една или няколко от следните мерки:

 • прекратяване на ангажиментите;
 • прекъсване на сроковете за плащане;
 • намаляване на предварителното финансиране;
 • замразяване на плащанията.

Задълженията на правителствата да продължат да изпълняват съответните програма на ЕС или да финансират и извършват плащания към крайни бенефициери (като изследователи или организации на гражданското общество) ще останат в сила. Тези ангажимент ще отпадат само, ако така е разписано в решението на ЕК. Комисията ще трябва да подпомага бенефициерите и да се стреми да гарантира, че те получават дължимите суми.

Паралелно с определяне на мерките и решението за налагането им, ЕК ще представя на ЕП и министрите от ЕС предложение за прехвърляне на сумата към бюджетния резерв. Тя ще трябва да съответства на стойността на предложените мерки. Решението ще влиза в сила след четири седмици. То ще бъде отхвърляно, ако ЕП, действащ с мнозинство от подадените гласове, или Съветът на ЕС, действащ с квалифицирано мнозинство (така, че нито една държава членка не може да блокира решението), го измени или отхвърли. След като ЕК установи, че дефицитите са премахнати, блокираната сума ще бъде размразена по същата процедура.

От ЕП правилата бяха одобрени с 397 гласа „за“, 158 бяха „против“, а 69 „въздържал се“. Евродепутатите могат да започнат преговори по окончателния текст с министрите от ЕС, които все още не са приели позицията си.

Предложението за регламент „защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки“ е неразделна част от пакета за дългосрочния бюджетен на ЕС – Многогодишната финансова рамка за 2021—2027 г.

 

Сродни публикации