ЕС прие мерки срещу сушата в Европа » Съвети в земеделието

май 20, 2024

ЕС прие мерки срещу сушата в Европа

Акценти

  • В рамките на мерките за подкрепа засегнатите земеделски стопани ще могат да получат по-висок от обичайно полагащия им се процент от плащанията по линия на ОСП

Държавите членки постигнаха съгласие относно редица мерки за подкрепа,предложени от Комисията.

Те целят облекчаване на финансовите затруднения, изпитвани от земеделските стопани.

Пакетът от действия, за който гласуваха днес държавите членки, включва възможност за по- големи авансови плащания и няколко извънредни дерогации от правилата за екологизиране, за да могат сземеделските стопани да разполагат с достатъчно фуражи за своите животни.

Комисарят по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган отправи няколко думи.

„От самото начало на екстремните климатични явления ние следим отблизо положението. Имаме готовност да подкрепим нашите земеделски производители. Комисията поддържа тесни контакти с всички държави членки и при необходимост предприема бързи действия. Тези мерки следва да са от полза за европейските земеделски стопани както във финансово отношение. Нужни са и за справяне с недостига на фураж и възможните последици от него.“

В рамките на мерките за подкрепа засегнатите земеделски стопани ще могат да получат по-висок от обичайно полагащия им се процент от плащанията по линия на ОСП.

Чрез тези плащания ще се осигурят повече финансови ресурси за земеделските стопани, които ще получат до:

  • – 70 % от преките плащания, считано от средата на октомври;
  • – 85 % от плащанията за развитие на селските райони, веднага щом решението бъде прието.

Второ, тези мерки позволяват дерогации от някои от правилата за екологизиране, като целта е да се подобрят наличностите от фуражи.

Това включва следните възможности:

  • –  земята, оставена под угар, да се разглежда като отделна култура или като екологично насоченa площ, въпреки че е използвана за паша или от нея е прибрана реколта;
  • –  междинните култури да се засяват като чисти култури (а не като смес от култури, както се изисква според действащите правила), ако са предназначени за паша или за производство на фураж;
  • –  определеният за междинните култури 8-седмичен минимален период да се съкрати, за да могат замеделските стопани навреме да засеят след тях зимните култури.

След днешното гласуване пакетът следва да бъде официално приет в началото на септември. Комисията продължава да е в контакт с всички държави членки във връзка с последиците от сушата.

 

За автора

Сродни публикации