ЕС определя граница на експозиция за канцерогени и мутагени » Съвети в земеделието

май 25, 2024

ЕС определя граница на експозиция за канцерогени и мутагени

Акценти

  • Постигнатото споразумение засяга намаляването на експозицията на работниците на пет канцерогенни химични агенти

Румънското председателство постигна успех относно вредната работна среда

Вчера беше постигнато споразумение между румънското председателство на Съвета и Европейският парламент. То засяга намаляването на експозицията на работниците на пет канцерогенни химични агенти – кадмий, берилий, арсенова киселина, формалдехид и 4,4′-метилен-бис (2-хлороанилин) ( MOCA). Споразумението ще бъде представено на представителите на държавите-членки в Съвета на ЕС за одобрение. Когато бъде приета, директивата ще актуализира съществуващите правила за защита на работниците от рисковете, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (Директива 2004/37 / ЕО).

Временното споразумение определя нови ограничения. Те са съобразени и в съответствие с новите научни и технически данни. Базирани са доказани практики за измерване на нивата на експозиция на работното място.

След влизане в сила на директивата, относно кадмия Комисията ще оцени възможността за по-нататъшно изменение на Директива 2004/37 / ЕО. Това би добавило комбинацията от пределно допустима стойност на експозиция на въздуха на работното място с биологична гранична стойност.

Директивата ще позволи на държавите-членки да въведат на национално равнище по-строги обвързващи гранични стойности. Тя няма да ги възпрепятства да прилагат допълнителни мерки, като биологична гранична стойност.

 

В същото време Комисията ще оцени не по-късно от края на второто тримесечие на 2020 г. възможността да разшири обхвата на Директива 2004/37 / ЕО. Целта е да се включи списък с опасни лекарства. В него попадат цитотоксични лекарства, които са канцерогенни или мутагенни.

Какво предстои?

Комисията представи предложението си през април 2018 г. На 6 декември 2018 г. Съветът прие позицията си, която послужи като основа за преговорите с Европейския парламент. Временното споразумение ще бъде разгледано от Комитета на постоянните представители на Съвета, който трябва да го одобри. Официалното гласуване както в Съвета, така и в Европейския парламент ще последва на по-късен етап.

 

Сродни публикации