ЕК публикува Стратегията „От фермата до трапезата“ - вижте я ТУК » Съвети в земеделието

септември 27, 2023

ЕК публикува Стратегията „От фермата до трапезата“ – вижте я ТУК

Акценти

 • ЕК приканва и всички граждани и заинтересовани страни да участват в широк обществен дебат

ЕК прие стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система.

Запознайте се със Стратегията ТУК!

Хранителните системи не могат да бъдат гъвкави при кризи като пандемията Covid-19, ако не са устойчиви. Трябва да се:

 • – преработят хранителни системи, които днес представляват почти една трета от глобалните емисии на парникови газове;
 • – консумират големи количества природни ресурси, водят до загуба на биологично разнообразие и отрицателни последици за здравето (поради недостатъчното и прекомерното хранене) и не позволяват справедлива икономическа възвръщаемост и поминък за всички участници, по-специално за първичните производители.

Устойчивостта на хранителните системи носи нови възможности за операторите в хранителната верига. Новите технологии и научните открития, съчетани с повишаване на обществената осведоменост и търсенето на устойчива храна, ще бъдат от полза за всички заинтересовани страни.

Стратегията „От ферма до трапезата“ на ЕК има за цел да ускори прехода към устойчива хранителна система, която трябва:

 • – да има неутрално или положително въздействие върху околната среда;
 • – да спомага за смекчаване на изменението на климата и адаптиране към неговото въздействие;
 • – да предотвратява загубата на биоразнообразие;
 • – да гарантира продоволствената сигурност, храненето и общественото здраве, като се гарантира, че всеки има достъп до достатъчна, безопасна, питателна, устойчива храна;
 • – да запазва достъпността на храните, като същевременно генерират по-справедлива икономическа възвръщаемост, насърчават конкурентоспособността на сектора на доставките в ЕС и насърчават справедливата търговия.

„От фермата до трапезата“ залага 50% намаление на използваните пестициди до 2030 година

Стратегията поставя конкретни цели за трансформиране на продоволствената система на ЕС.

Те включват:

 • – намаляване с 50 % на използването на пестициди и риска от тях;
 • – намаляване с най-малко 20 % на използването на торове;
 • – намаляването с 50 % на продажбите антимикробни средства, използвани за отглеждани в стопанства животни и аквакултури;
 • – заделянето на 25 % от земеделската земя за биологично земеделие.

Тя предлага и амбициозни мерки, които да гарантират, че най-лесният вариант за гражданите на ЕС ще бъде и най-здравословният, в т.ч. подобряване на етикетирането, с което да се отговори по-добре на нуждата на потребителите от информация относно здравословните и устойчиви храни.

Стратегията определя както регулаторни, така и нерегулаторни инициативи, като общите политики в областта на селското стопанство и рибарството са ключови инструменти за подпомагане на справедливия преход.

Комисията ще разработи и план за действие в извънредни ситуации за осигуряване на снабдяването и продоволствената сигурност.

ЕС ще подкрепи глобалния преход към устойчиви селскостопански и хранителни системи чрез своите търговски политики и инструменти за международно сътрудничество.

ЕК посочва, че за да се даде възможност и да се ускори преходът към справедлива, здравословна и екологично чиста хранителна система, консултантските услуги, финансовите инструменти , но също така и научните изследвания и иновациите са от съществено значение, тъй като те могат да помогнат за разрешаване на напрежението, разработване и тестване на решения, преодоляване на бариерите и разкриване на нови пазарни възможности.

ВИДЕО на стратегията

 

За автора

Сродни публикации