ЕК одобри предложението на България за седмо изменение на ПРСР 2014-2020 г. » Съвети в земеделието

юни 24, 2024

ЕК одобри предложението на България за седмо изменение на ПРСР 2014-2020 г.

Акценти

  • Одобреният обхват на НР2 включва 340 землища, в които земеделска дейност извършват над 6 700 земеделски стопани

ЕК одобри предложението на България за седмо изменение на ПРСР 2014-2020 г.

С него се определя новият обхват на районите, различни от планинските райони, със съществени природни ограничения (НР2) на база биофизични критерии, изброени в Приложение III на Регламент 1305/2013 г. и допълнително прецизиране.

Дейностите по актуализиране обхвата на районите с природни ограничения бяха извършени от НИМХ и Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“.

Одобреният обхват на НР2 включва 340 землища, в които земеделска дейност извършват над 6 700 земеделски стопани. От тези землища 311 са в обхвата на НР2, прилаган към 2019 г.

След извършената актуализация на обхвата на НР2 отпаднаха 258 землища от настоящото НР2. Вследствие на този резултат, МЗХГ взе решение да се възползва от разпоредбите на чл. 32, ал. 4 от Регламент 1305/2013 г. Именно да се разработи и приложи нова подмярка 13.3 за райони с други специфични ограничения – НР3.

Разработената мярка беше включена в седмото изменение на ПРСР. В обхвата на НР3 се включват 60 землища. 57 от тях са отпаднали от обхвата на НР2 след извършеното му предефиниране. Тези 57 землища обхващат площи, заявявани по НР 2 от 1 039 земеделски стопани, които вече могат да получават подпомагане за тези площи по НР3. Над 3 600 фермери, извършващи земеделска дейност в отпадналите от НР2 землища, които не попадат в обхвата на НР3, могат да получат преходна помощ в размер от 25 евро/ха за 2020 г.

Размерът на одобрените от ЕК нива на подпомагане за земеделските стопани, попадащи в обхвата на НР3, е съответно:

  • – до 50,0 ха – 59,15 евро/ха;-
  • – за частта над 50,0 ха – 100,0 ха – 27 евро/ха;
  • – за частта над 100,0 ха – 13 евро/ха.

В рамките на кампания 2020 г. земеделските стопани имат възможност да заявяват подпомагане, ако землищата им попадат в новия обхват на НР2 (Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г.) или в обхвата на новата подмярка НР3 (Заповед РД09-370/29.04.2020 г.), както и ако извършват земеделска в землища, отпадащи от обхвата на НР2.

 

 

За автора

Сродни публикации