ЕК предприе мерки срещу измамите с биопродукти » Съвети в земеделието

април 24, 2024

ЕК предприе мерки срещу измамите с биопродукти

Акценти

  • Комисията ще може да се намесва пряко когато има подозрения за измама

С нов регламент от 2021 г. ще се затегне контрола върху биологичното производство.

През 2018 г. Европейската комисия и Европол прдприеха целенасочени действия по отношение на биологичните продукти в рамките на операцията OPSON VIII. Целта й беше да се защити репутацията на знака за биологично производство на ЕС и да се гарантира доверието на европейските потребители. Важно е да се отбележи, че измамите с биологични продукти не представляват рискове за безопасността на храните. В случай, че бъдат открити продукти, които не отговарят на правилата за биологично производство, то те се продават като конвенционални.

Тези действия трябваше да идентифицират уязвимите точки във веригата на доставки и да се съсредоточат върху сложните международни вериги за доставки. Чрез операцията, която беше извършена, се разследваха подозрения за измами. Сред тях попада целенасочената фалшива сертификация на големи количества храни и фуражи, най-вече внесени и предназначени за преразпределение като биологични продукти от ЕС.

Бяха образувани редица административни и наказателни производства. Бяха иззети продукти, бяха арестувани хора, а паралелно с това бяха санкционирани и оператори. Тъй като разследването продължава, през следващите месеци могат да се очакват и допълнителни резултати.

В последните години силно расте търсене на биологични продукти. Увеличава се и делът на биологичното производство и търговията на дребно в ЕС. Това създава все по-големи рискове и предизвикателства за целостта на веригата за доставки на биологични храни.

Какви действия предприе Комисията през последните години?

Комисията въведе мерки за укрепване на системата за контрол в дългосрочен план. За целта беше разработен електронен сертификат за инспекция в рамките на системата TRACES. Тя значително е подобрила проследяемостта на биологичните продукти, внасяни от страни извън ЕС. От 2021 г. е предвидено да започне прилагането на нов регламент за биологичното производство. Заедно с него ще се прилага и новият регламент за официален контрол. Така ще се въведат правила за продукти, които се внасят в ЕС и ще се засили контролът върху измамите. По-конкретно ще се даде възможност на Комисията пряко да се намесва, когато бъде установено подозрение за измама.

Всяка година, Комисията провежда задълбочена оценка на контролиращите лица за биологично производство, одобрени да упражняват дейност в съответната страна членка. Същите тези контролиращи лица са подложени и на програма за одит от ЕК.

През последните няколко години Комисията е издала насоки за вноса на някои категории продукти, които са оценени като по-рискови от всяка голяма страна производител. Тези насоки се съсредоточават върху по-добра проследимост на продуктите и допълнителен контрол върху операторите чрез допълнителни инспекции на ниво производител и чрез допълнително вземане на проби на граничен (border control) контрол.

Освен това, заедно с държавите-членки Комисията извършва редовен мониторинг на нередностите, за които е съобщено от държавите-членки в конкретен ИТ инструмент, създаден за тази цел.

 

Сродни публикации