ЕК завежда дело срещу България заради неспазване на нормите за серен диоксид в района на Гълъбово » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

ЕК завежда дело срещу България заради неспазване на нормите за серен диоксид в района на Гълъбово

Акценти

  • Централите в басейна "Марица Изток" имат значителен принос към общото количество електрическа енергия, което се произвежда в страната

Днес Европейската комисия (ЕК) прие решение за завеждане на дело срещу България за превишаване на нормите за серен диоксид в района на Гълъбово.

Проблемът с високи нива на серен диоксид в България съществува отдавна. Той е във връзка с използването на въглища с високо съдържание на сяра от някои топлоелектрически централи.

България е задължена да постигне и спазва неговите норми за качество на въздуха поради непостигането на изискванията за нивата на серен диоксид през 2009 г. ЕК стартира наказателна процедура срещу страната ни. Проблемните райони са три – Перник, Гълъбово и Димитровград.

През последните години е налице значително намаляване на общите емисии на вредни вещества и в частност на серен диоксид. Гълъбово е единствената община, в която продължава да има проблеми с постигане на европейските изисквания за съдържание на серни оксиди в атмосферния въздух.

Основната причина за проблемите с постигането на нормите за серен диоксид в град Гълъбово е исторически наследената концентрация на четири ГГИ. Те са разположени на малка площ във въгледобивния басейн „Марица Изток“.

Централите в басейна „Марица Изток“ имат значителен принос към общото количество електрическа енергия, което се произвежда в страната (между 45 и 60% в зависимост от сезона).

Предприети са действия с цел намаляване на нивата на серен диоксид в атмосферния въздух в Гълъбово. Разработен е проект. Предлагат се варианти за намаляване на емисиите от всеки ТЕЦ.

В проекта активно участват:

  • Националният институт за метеорология и хидрология;
  • операторите на четирите централи от басейна „Марица Изток“;
  • Националната електрическа компания;
  • Електроенергийният системен оператор.

Мярката е изпълнена и системата за ранно предизвестяване е въведена в експлоатация от 26 март 2019 г.

Наблюдава се значително намаляване на броя на превишенията на средночасовите норми за серен диоксид, регистрирани в Гълъбово. От началото на годината досега те са само 19. За сведение – през същия период на 2018 г. превишенията на средночасовата норма са били 46.

С настоящото решение на ЕК се цели да бъде установено нарушението от Съда на Европейския съюз, без да се налагат финансови санкции срещу България.

 

 

За автора

Сродни публикации