Експерти подкрепят идеята за „обща политика в областта на храните“ » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Експерти подкрепят идеята за „обща политика в областта на храните“

Акценти

  • Сегашният модел на селското стопанство генерира скрити разходи за сметка на потребителите

Разумното потребление на храни може да промени негативните екологични, икономически и социални последици, породени от прекомерното селскостопанско производство

Обединение от 400 заинтересовани от селското стопанство лица цели да постигне формиране на нова архитектура на управление на хранителните системи. Всички тези 400 лица са от държави-членки на ЕС и са свикани от Международната група от експерти по устойчиви хранителни системи (IPES-Food). Тази амбициозна цел трябва да се реализира в рамките на „Общата хранителна политика“.

Подготвяният от тях документ цели да въведе ново разбиране на значението на селскостопанската продукция. Той се базира на констатациите от последните съвети на вътрешните научни органи на ЕС. Основополагащи за него са и идеите за реформи, които вече са одобрените от ЕП, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и широките коалиции на гражданското общество.

IPES-Food работи с фермери, хранителни предприемачи, активисти на гражданското общество,  учени, политици. Консултациите между тях продължават вече три години и резултатите бяха събрани в публикуван вече доклад. Според разписаното в него, хранителното измерение не е достатъчно добре представено в ОСП. Тя се фокусира повече върху производството, отколкото върху потреблението. Именно това е причина за сериозни екологични, икономически и социални отрицателно последици.

Какво е становището на експертите?

Сегашният модел на селското стопанство насърчава производство ориентирано към износа. Такова, което генерира големи финансови постъпления. То е високо специализирано, индустриализирано и стандартизирано.  Проблемът тук е, че този модел системно генерира скрити разходи или външни фактори, които не са включени в цените на дребно. Те често са за сметка на потребителите.

Според IPES-Food, Европейските институции трябва да променят своето мислене и управление. Само така европейското селско стопанство ще може да посрещне екологичните, икономическите и социалните предизвикателства. Проблемът на сегашния процес на вземане на решения е, че е в него са заложени много противоречия.

Ключова възможност за намиране на решение на проблема се корени в дългосрочната визия на ЕК за прилагане на стратегия за устойчиво развитие, която сега се обсъжда.  Възможност за преход към обща политика в областта на храните и промяна на мисленето в тази насока може да се извърши чрез настоящият процес на реформа на ОСП. Сега предстои и обновяване на политиките в областта на научните изследвания и иновациите, което разширява възможността за интегриране на новият начин на мислене.

 

Сродни публикации