Експерти дискутираха въпроси, свързани с дейности по промени в горските територии на семинар в Пловдив » Съвети в земеделието

май 10, 2021

Експерти дискутираха въпроси, свързани с дейности по промени в горските територии на семинар в Пловдив

Акценти

  • Като важен проблем, засягащ съвместната работа, специалистите определиха съвместяването на специализираната горскостопанска карта с кадастралната карта и оптимизиране на възможностите за използването на информация

Служители на ИАГ, регионалните дирекции по горите и др. споделиха опит и практика, свързани с дейностите по промени в горските територии.

Двудневният семинар се проведе на 6 и 7 ноември 2019 г. в Пловив.

В работна дискусия бяха разгледани:

  • – оперативни въпроси;
  • – проблеми, засягащи отразяването на данни и официални документи в кадастралните карти и регистри от службите по геодезия, картография и кадастър.

Експертите разгледаха въпроси и проблеми, свързани с работата по дейностите, които се извършват в горски територии въз основа на издадени разрешения за търсене и проучване и на концесии за добив на подземни богатства.

Специалистите определиха като важен проблем съвместяването на специализираната горскостопанска карта с кадастралната карта и оптимизиране на възможностите за използването на информация.

Бяха дискутирани:

задълженията и отговорностите на двете страни в отразяване в кадастъра на зони на ограничения върху поземлени имоти в горски територии.

Участие в семинара взеха повече от 40 експерти от ИАГ, регионалните дирекции по горите и горските предприятия.

 

За автора

Сродни публикации