ЕК настоява за промени в пазарите на селскостопански продукти » Съвети в земеделието

април 25, 2024

ЕК настоява за промени в пазарите на селскостопански продукти

Акценти

  • Промените целят справяне с новите предизвикателства пред производителите на селскостопански продукти

Европейският парламент ще гласува предложения пакет за преформулиране и модернизиране на ОСП.

Пакетът от мерки, предложен от Европейската комисия е насочен към промени, свързани с:

  • – обща организация на пазарите на селскостопански продукти (включително правилата за виното);
  • – схеми за качество на ЕС и географските указания;
  • – мерки за подкрепа на отдалечени региони.

Целта е да се подобрят пазарите на селскостопански продукти и да се подкрепят мерките за справяне с новите предизвикателства, като се актуализират разпоредбите, опростят се процедурите и се осигури съответствие с останалите разпоредби относно бъдещата ОСП. На 1 юни 2018 г. ЕК публикува набор от законодателни предложения, предназначени да предефинират и реформират ОСП след 2020 г. Предложеният пакет е насочен към изменения в:

  • – Регламент (ЕС) № 1308/2013 (за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007)
  • – Регламент (ЕС) № 1151/2012 (относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни)
  • – Регламент (ЕС) № 251/2014 (за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1601/91)
  • – Регламент (ЕС) № 228/2013 (за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) № 247/2006)
  • – Регламент (ЕС) № 229/2013 (за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1405/2006)

Според Комисията, правилата за ООП се нуждаят от адаптиране, така че да може по-добре да се отговори на новите предизвикателства пред селскостопанските пазари в ЕС.

Промени в Общата организация на пазарите на селскостопански продукти (ООП)

По-голямата част от условията към ООП ще останат непроменени. Сред разпоредбите, които трябва да бъдат изменени, най-съществената структурна промяна очакват схемите за помощ като цяло и за помощите в определени сектори (плодове и зеленчуци, пчеларство, вино, хмел, зехтин и трапезни маслини).

Тези „секторни интервенции“ ще станат част от стратегическите планове на държавите-членки. Следователно съответните разпоредби ще бъдат заличени и прехвърлени към стратегическите планове на ОСП.

Изменят се правилата в лозаро-винарския сектор. С измененията се очаква държавите членки да се справят с новите икономически, екологични и климатични предизвикателства. Към момента всяка страна членка може да създава нови насаждения, които не надвишават 1% от общата площ с лозови насаждения в страната за предходната година. Страните членки ще станат по-гъвкави в това отношение. Те ще могат сами да избират референтна година. По този начин се очаква страните, в които лозовите насаждения намаляват, да могат да поддържат производствения си потенциал.

Правилата за класифициране на винени сортове грозде, които могат да бъдат засадени за производство на вино, ще се променят. Държавите-членки ще имат възможността да класифицират сортовете вино, принадлежащи към вида Vitis vinifera или Vitis labrusca или идва от кръстоска между видовете Vitis vinifera, Vitis labrusca и други видове от рода Vitis. Това би позволило включването на настоящия момент забранени сортове Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton и Herbemont.

Според Комисията, това би направило винопроизводителите по-конкурентоспособни. Очаква се чрез използването на конкретни сортове да се постигне по-голяма устойчивост на болести и по-добра адаптация към променящите се климатични условия.

Промени в схемите за качество

Предлага се изменение на действащите правила относно подпомагането, насочено към географските указания и други схеми за качество, които в момента са разпределени в четири акта. Настоящата система ще стане по-лесна за управление. Очаква се георгафските указания да станат по-привлекателни за фермерите като се улеснят процедурите при кандитастване за регистрация. Опростяването, свързано с георгафските указания ще обхване и други продукти от селското стопанство и храни. Това ще осигури съответствие между различните схеми. Това включва регистрация, одобрение и други процедури, както и разширяване на настоящата защита до стоки, продавани чрез електронна търговия и стоки, преминаващи транзит през територията на ЕС.

Обхватът на регламента ще бъде разширен. Ще обхване ароматизирани вина и други алкохолни напитки, с изключение на спиртни напитки и продукти от винено грозде, изброени в Регламент 1151/2012.

Промени, свързани с ароматизираните лозаро-винарски продукти

Към момента са одобрени само пет ароматизирани напитки, на основата на лозаро-винарски продукти (от над 3 000). Според Комисията, тя не работи и следва да бъде обединена с друга схема. Схемите за качество на селскостопанските продукти и хранителни продукти се считат за подходящи, след като вече обхващат други алкохолни напитки.

Следователно обхватът на регламента за схемите за качество ще се разшири, за да обхване ароматизирани вина и други алкохолни напитки. Изключение ще са спиртни напитки и продукти от лозарско грозде, изброени в приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Подкрепа за най-отдалечените региони и по-малките Егейски острови

Предлага се намаляване на годишните бюджетни суми, отпуснати за финансиране на мерките за подкрепа до 386,81 млн. евро (приблизително 60% от текущата сума) за схемата POSEI и до 23,0 милиона евро (приблизително 98% от настоящата сума) за схемата за по-малките острови в Егейско море.

 

За автора

Сродни публикации