Европа избра биогоривата от второ поколение » Съвети в земеделието

март 01, 2024

Европа избра биогоривата от второ поколение

Акценти

  • Биогоривата от второ поколение могат да изиграят важна роля за намаляването на въглеродния отпечатък от транспортните средства

Ще успеем ли до 2030 г. да повишим потреблението на енергия от възобновяеми източници на 32%

ЕП гласува обвързваща цел за 2030 г. за възобновяеми енергийни източници (32%) и индикативна цел за енергийна ефективност (32.5%). Те играят важна роля за постигане целите на ЕС по отношение на климата.

Парламентът потвърди във вторник предварително постигнатото през юни съгласие със Съвета на ЕС. То е свързано с енергийната ефективност, възобновяемите източници и управлението на Енергийния съюз. Това са три основни законодателни досиета, които са част от пакета от мерки „Чиста енергия за всички европейци“.

До 2030 г. енергийната ефективност в ЕС трябва да се подобри с 32.5%. Нужно е делът на енергията от възобновяеми източници да достигне поне 32% от крайното брутно потребление. И двете цели ще се преразгледат преди 2023 г. Те могат само да бъдат увеличени, но не и намалени.

По-ниски сметки и правото да станеш потребител на собствена енергия

С по-ефективна енергия европейците ще имат по-ниски сметки. В допълнение, Европа ще намали зависимостта си от външни доставчици на нефт и газ. Ще се подобри и качеството на въздухa и ще се осигури защита на климата.

За пръв път държавите членки ще бъдат задължени да предложат специфични мерки за енергийна ефективност в полза за онези, които са засегнати от енергийна бедност.

Държавите членки трябва да осигурят правото на гражданите да генерират възобновяема енергия за собствено потребление, да я съхраняват и да продават излишъка от продукцията.

Към второ поколение биогорива

Биогоривата от второ поколение могат да изиграят важна роля за намаляването на въглеродния отпечатък от транспортните средства. До 2030 г. поне 14% от горивата за превозни цели трябва да идват от възобновяеми източници.

Биогоривата от първо поколение обаче, представляващи висок риск за „непреки промени в земеползването“ (т.е. преобразуване на почва, която не се използва за хранителните култури – като пасища и гори – към такава за хранителни култури, което увеличава емисиите на CO2) и няма да се броят към целите на ЕС за възобновяема енергия от 2030 г. След 2019 г. приносът на биогоривата от първо поколение към тези цели постепенно ще намалее докато не достигне нулева стойност през 2030 г.

Ново управление за постигането на Енергийния съюз

Всяка държава членка трябва да представи 10-годишен „интегриран национален план за енергетиката и климата“. Той трябва да включва национали цели, приноси, политики и мерки до 31 декември 2019 г., както и на всеки десет години след това.

Следващи стъпки

След като Съветът на ЕС официално приеме споразумението, новите правила ще бъдат публикувани в Официалния вестник на ЕС. Те ще влязат в сила 20 дни по-късно. Регламентът за управление директно ще влезе в сила в държавите членки. Новите елементи от другите две директиви ще трябва да бъдат транспонирани в националните законодателства най-късно 18 месеца след влизането им в сила.

 

Сродни публикации