Евродепутати ще заседават отново от утре » Съвети в земеделието

септември 24, 2023

Евродепутати ще заседават отново от утре

Акценти

  • Ще бъдат дискутирани още и сушите засегнали последните месеци почти цяла Европа

Комисията по земеделие и развитие на селските райони ще се събере на  29 и 30 август в Брюксел на заседание.

Предстои подробно да бъдат разгледани общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година и докладът на Еврокомисията по бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП). Очаква се в резултат на това да се приемат измененията в бюджета и пилотните проекти за следващата година.

С цел постигане на споразумение е планирано още и провеждането на дебати по междинния доклад за многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. Като краен срок за внасяне на изменения е поставена датата 31 август 2018 г.

Друга тема, която ще бъде от съществено значение и ще бъде разгледана и обсъдена е въздействието на пластмасовите продукти върху околната среда. Ще се дискутира докладът за намаляване на вредното въздействие на такива продукти.  Ще се обърне внимание и на задълженията за докладване в областта на политиката за околната среда.

Планирано е да се разясни начина на прилагане на Директива 2009/128 / ЕО за устойчивото използване на пестициди.

По време на заседанието ще бъде застъпена и темата за проекта за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Хоризонт Европа“ – Рамковата програма за научни изследвания и иновации, за определяне на нейните правила за участие и разпространение.

На вторият ден от заседанието до обяд ще бъде изслушано представянето от представител на Европейската комисията (ГД „Земеделие и развитие на селските райони“) относно бъдещата ОСП (опростяване и субсидираност)

ОСП

Ще бъдат дискутирани още и сушите засегнали последните месеци почти цяла Европа.

В дневния ред са включени още и обсъждане и разпределение на тарифните квоти, от списъка на СТО на Съюза след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза и за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета.

 

 

Сродни публикации