ДФЗ преразглежда всички проекти по ПРСР, за които важат новите правила по de minimis » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

ДФЗ преразглежда всички проекти по ПРСР, за които важат новите правила по de minimis

ДФ „Земеделие” (ДФЗ) разглежда всички проекти по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”  и ЛИДЕР от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013, за които важат правилата по de minimis в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. Изискванията в този регламент се прилагат за проектите по двете мерки, по които не са били сключени договори до 30 юни 2014 г.

След публикуване на измененията на наредбите по двете мерки, ДФЗ започна да изпраща уведомителни писма до кандидатите, които трябва да предоставят допълнителна информация – декларация за минимална помощ и придружаващи документи, необходими за удостоверяване верността на декларираните данни. Исканите документи трябва да се представят на ДФЗ в срок до 10 дни от получаване на уведомлението.

Декларацията за минималните помощи е публикувана  на официалната интернет страница на ПРСР, www.prsr.bg,  в разделите на мерки 311 и 312. За декларациите по мерките от ЛИДЕР се прилагат декларациите по мерки 311 и 312, като кандидатите  попълват на трети ред името на мярката от стратегията за местно развитие. ДФЗ ще изпраща уведомителните писма на кандидатите освен по официален път и по електронна поща и факс, където има посочени такива. Целта е данните да се обработят по-бързо и договорите по одобрените проекти да бъдат сключени в максимално кратки срокове.

Декларациите се попълват в съответствие с Указанията, утвърдени от министъра на земеделието и храните, публикувани на www.prsr.bg, раздел мерки. 

De minimis са малки по размер помощи, за които се счита, че не влияят на конкуренцията на единния пазар и затова не е необходимо за тях да бъде уведомена Европейската комисия. Максималната сума, която едно и също предприятие може да получи от една държава членкa по тези правила, e до 200 000 евро за всеки период от три данъчни години.

 

За автора

Сродни публикации