ДФЗ подпомогна земеделските производители с близо 60 млн. лв. » Съвети в земеделието

май 19, 2024

ДФЗ подпомогна земеделските производители с близо 60 млн. лв.

От началото на годината до настоящия момент ДФ „Земеделие“ изплати близо 60 000 000 лева за подпомагане на земеделските производители – животновъди, птицевъди, свиневъди, пчелари и овощари.

По схемата de minimis за изхранване на преживни животни са подпомогнати 13 503 фермери, отглеждащи 259 585 крави, 6 243 биволици, 742 429 овце и 108 008 кози. Благодарение на съвместните усилия на ДФ „Земеделие” и Министерството на земеделието и храните сумата, която бе отпусната на животновъдите, се увеличи от 11 на 15 млн. лева. Така фермерите получиха по 39 лева за биволици и крави и по 5 лева за овце-майки и кози-майки. Помощта бе изплатена в определените срокове – от 7 до 23 май 2014 г.

Българските животновъди бяха подкрепени и с 2,5 млн. лева по схемата за водене на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните.

За трета поредна година Фонд „Земеделие” отпусна и 40 млн. лева за секторите птицевъдство и свиневъдство по схемата за държавна помощ за хуманно отношение към птици и свине.

От 2 до 20 юни 2014 г. ще продължи сключването на договори и изплащането на средства по схемата de minimis за подкрепа на пчеларите за справяне с нестабилните климатични условия през 2013 г. и началото на 2014 г. След края на приема по схемата са подадени 4 208 заявления за 398 469 пчелни семейства, а определената помощ за пчелно семейство е 3,45 лв. До момента по схемата, която се прилага за втори път от Фонда, са изплатени близо 400 000 лв.

Допълнителна възможност, която ДФ „Земеделие” дава на българските пчелари, е кредитирането по Националната програма по пчеларство (НПП). Кандидатите, подписали договори по мерки Б и Г от пчеларската програма, могат да кандидатстват за кредити, директно отпускани от Фонда. По двете мерки се отпуска помощ за нови кошери, голи роеве, отводки, пчелни майки и препарати за борба срещу вароатозата. Заявленията се подават в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическите лица и адрес на регистрация на юридическите лица до 31 юли 2014 г. Кредитите се отпускат при лихвен процент от 5% на годишна база. Спрямо миналата година лихвата е намалена с 1 пункт. Кредитът покрива до 95% от помощта по мерки Б и Г, а останалата част се осигурява от бенефициента. Затова преди да получат кредит, кандидатите трябва да докажат възможността си за съфинансиране на инвестицията със съответните разходооправдателни документи. Погасяването на кредита и дължимите по него лихви се осъществява еднократно, чрез прихващане на стойността му от одобрената финансова помощ, която пчеларят получава по мерки Б и Г от НПП.

ДФ „Земеделие” изплати и 500 хил. лева за насърчаване производството и използването на висококачествени семена, чрез предоставяне на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.

За компенсиране на разходите за растителна защита на овощните насаждения, на производителите на плодове са отпуснати близо 800 хил. лв. по схемата свързана с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период.

ДФ „Земеделие” и Министерството на земеделието и храните продължават съвместно да проучват нуждите и проблемите на българските фермери, да търсят най-добрите възможни начини за тяхното преодоляване и да подпомагат добрите земеделски практики.

 

За автора

Сродни публикации