ДФЗ осигури още средства за пчеларите » Съвети в земеделието

ноември 28, 2023

ДФЗ осигури още средства за пчеларите

След заседание управителния съвет на ДФЗ определи бюджет за подпомагане на пчеларите с държавна помощ de minimis в размер на 2 400 000 лева. Желаещите да се възползват могат да подават заявление в областните дирекции на ДФЗ-РА от 20 ноември до 1 декември тази година.

Подпомагане ще получат пчелари с между 20 и 200 пчелни семейства включително. Тези, които отглеждат над 200 пчелни семейства могат да се включат в държавната помощ само за първите 200. Целта на подпомагането е компенсация на пчеларите за направените разходи по зазимяването на пчелните семейства и справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, довели до ниски добиви на пчелен мед.

Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2015 г.– 2017 г.). Размерът за подкрепата на пчелно семейство ще бъде определен след приема на заявления за кандидатстване.

Помощта се предоставя на земеделски стопани, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, отглеждащи пчелни семейства, които трябва да са регистрирани земеделски стопани до 29.09.2017 г., по реда на Наредба № 3 от 1999 г.

Срокът за изплащане на помощта е до 18 декември 2017 г.

 

Сродни публикации