ДФЗ изплаща близо 18 млн. лв. по мярка 10 „Агроекология и климат" » Съвети в земеделието

септември 22, 2023

ДФЗ изплаща близо 18 млн. лв. по мярка 10 „Агроекология и климат“

Акценти

  • 702 земеделски стопани получиха подпомагане по мярката

ДФЗ преведе още близо 18 млн. лв. по мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020 г.

Подпомагане получиха 702 земеделски стопани.

Изплатените средства по мярката за Кампания 2019 са за кандидати с поети ангажимент по направления:

  • – „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.1)“;
  • – „Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.2)“;
  • – комбинация между различните направления от мярката, които към момента не бяха получили подпомагане.

Заедно с преведените до момента субсидии по отделните направления от мярка 10, общо изплатената сума за агроекология и климат за Кампания 2019 достигна 61 млн. лв. (61 204 134 лв.).

Финансовото подпомагане на земеделските стопани е осигурено 75% от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 25% – от националния бюджет.

Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите се определят съгласно разпоредбите на чл. 14 от Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 година.

 

За автора

Сродни публикации