ДФЗ изплати над 27.5 млн. лева субсидии по мярка 10 „Агроекология и климат“ » Съвети в земеделието

май 30, 2024

ДФЗ изплати над 27.5 млн. лева субсидии по мярка 10 „Агроекология и климат“

Държавен фонд „Земеделие“ преведе над 27.5 млн. лева по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. на близо 1 900 земеделски стопани.

Извършените плащания са по направления: „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение“(ВПС-4.1), „Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение“ (ВПС-4.2) и „Контрол на почвената ерозия“.

Субсидиите по останалите направления по мярка 10 „Агроекология и климат“  бяха изплатени през февруари и март.

Агроекологичните дейности по направленията от мярка 10 се прилагат за период от пет последователни години, като бенефициентите поемат ангажимент да спазват специфичните за поетия ангажимент изисквания. Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, се определят с чл. 14 от Наредба № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Всички земеделски стопани, които са кандидатствали по мярката в срок до 31 декември на втората година трябва да представят диплома за завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарна медицина.

Тези, които нямат завършено образование в посочените курсове е задължително да преминат курс на тема „Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство“ (агроекологично обучение).

Повече информация и условия за записвания за курса можете да намерите ТУК.

Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват агроекологични практики. 75 на сто от средствата са осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони на ЕС, а 25 на сто – от националния бюджет.

 

За автора

Сродни публикации