ДФЗ изплати близо 15,4 млн. лева за необлагодетелствани райони, НАТУРА 2000 и агроекология » Съвети в земеделието

април 23, 2024

ДФЗ изплати близо 15,4 млн. лева за необлагодетелствани райони, НАТУРА 2000 и агроекология

Земеделските стопани получиха почти 7 млн. лева по Мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и 1,74 млн. лева по Мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони". Плащанията се определят на хектар и не са обвързани с продукция или отглеждане на животни.

ДФЗ изплати и 2,31 млн. лева на бенефициенти по Мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕК – за земеделски земи”. Тя подпомага фермери, които стопанисват земи в обхвата на европейската екологична мрежа Натура 2000. Всеки кандидат трябва да спазва забраните и ограниченията за конкретната защитена зона, в която попадат земите му.

Земеделските стопани получиха и почти 4,33 млн. лева по Мярка 214 „Агроекологични плащания”. По нея се предоставя помощ за биологично производство и опазване на застрашени видове.

Целта и на четирите мерки е да компенсират фермерите за някои допълнителни разходи и загуби, които претърпяват, докато се грижат за екологичното равновесие и биологичното разнообразие или да продължат да обработват земи в необлагодетелствани райони. Бенефициентите са длъжни да спазват условията за добро земеделско и екологично състояние на земята и законовоустановените изисквания за управление.
 

За автора

Сродни публикации