До 600 000 евро инвестиции за проект по новата лозарска програма » Съвети в земеделието

май 29, 2024

До 600 000 евро инвестиции за проект по новата лозарска програма

Акценти

  • Кандидатите за подпомагане трябва да са вписани в лозарския регистър на ИАЛВ като гроздопроизводители

Програмата за лозаро-винарския сектор вече е обнародвана и ще бъдат в сила през следващите 5 години

Днес беше обнародвана НАРЕДБА № 6. Тя засяга условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Така от днес отпада мярката „Събиране на реколтата на зелено“. Въведена е нова – „Застраховане на реколтата“.

Направени промени, съкращения и нововъведения има и в Раздел VІІІ – Мониторинг и кръстосано съответствие. Така ползвателите на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ имат задължението да използват инвестицията по предназначение до края на петата финансова година, следваща годината на изплащането на помощта.

Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

Съгласно Наредбата, по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ максималният размер на финансовата помощ вече е до 75 % от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение № 1. Максималният размер на разходите по проект/и, подадени от един кандидат в рамките на един прием, е 3 000 000 лв. Максималният размер на всички разходи по проекти, подадени от един кандидат за целия период на Националната програма, е 6 000 000 лв.

Максималният размер на разходите по проект/и, подадени от групи или организации в рамките на един прием, е 3 000 000 лв. В него се включват и проекти, подадени от членовете на групата или организацията.

Паричното обезщетение за загуба на доход по чл. 5, ал. 2, т. 2 се изчислява въз основа на средния годишен добив от хектар за последните две винарски години преди извършване на изкореняване. Средният годишен добив, за който се изплаща обезщетение, е до 9000 кг/ха.

Финансовата помощ за парично обезщетение за загуба на доход се изчислява съгласно приложение № 2. Цената на килограм грозде се определя със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Тя ще важи за съответната финансова година, в която е подадено заявлението за парично обезщетение.

Авансово плащане вече може да бъде заявено до 2 месеца от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ. Това не трябва да се случва по-късно от 31 юли на съответната финансова година.

Мярка „Популяризиране в трети държави“

Максималният размер на финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието по мярката по чл. 32, ал. 1 е до 50 % от стойността на допустимите разходи. Кандидатите за подпомагане участват във финансирането с 50 % от стойността на допустимите разходи.

Съгласно чл. 37. Ползвателите на финансова помощ, през който и да е програмен период, могат да получат финансиране само за разходи, които не са били вече финансирани.

Така максималната стойност на един проект на кандидати по чл. 34, ал. 1, т. 1 не може да надвишава 1 000 000 лв.

Максималната стойност на един проект на кандидати по чл. 34, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 не може да надвишава 4 000 000 лв.

Мярка „Инвестиции в предприятия“

Тук максималният размер на финансовата помощ по мярката ще бъде:

  • до 50 % от стойността на действителните разходи за осъществяване на допустимите инвестиционни дейности за микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията относно дефиницията на микро-, малки и средни предприятия;
  • до 25 % от действително направените разходи за предприятия с по-малко от 750 служители или с оборот, по-малък от 200 милиона евро;
  • до 15 % от действително направените допустими разходи за предприятия с над 750 служители или с оборот над 200 милиона евро.

Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ ще се осигурява от получателя на финансовата помощ.

Максималната стойност на един проект не може да надвишава левовата равностойност на 600 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи по мярката за един кандидат е левовата равностойност на 1 500 000 евро. Това ще е в сила за целия период на прилагане на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г.

Допуска се предоставяне на авансово плащане до 80 % от договорената финансова помощ. Това е позвлено при условие, че изпълнението на дейностите е започнало. В заявлението за предоставяне на финансова помощ трябва да бъде посочен точният размер на сумата за авансовото плащане.

Мярка „Застраховане на реколтата“

По мярка „Застраховане на реколтата“ се подпомага застраховането на реколтата от лозя с винени сортове грозде от физически или юридически лица или от групи или организации на физически или юридически лица, които стопанисват площи, засадени с винени сортове лози.

Кандидатите за подпомагане трябва да са вписани в лозарския регистър на ИАЛВ като гроздопроизводители. Те трябва да са застраховали реколтата си в избрана от тях застрахователна компания за един или няколко застрахователни рискове. Такива са неблагоприятните климатични условия, приравнени към природни бедствия. Тук се включват: слана, буря, градушка, заледяване, силен или проливен дъжд, тежка суша. Тези климатични условия унищожават повече от 30 % от средния добив. Той се изчислява на базата на предходния тригодишен период или средното количество за три години, базирано на предходния петгодишен период. От него се изключат най-високата и най-ниската стойност.

Другите застрахователни рискове, които може да бъдат посочени са:

  • загуби, причинени от животни;
  • щети, нанесени от болести по растенията или нашествия от вредители;
  • други неблагоприятни климатични условия, различни от посочените по-горе.

Допустимият максимален размер на застрахователното обезщетение за единица площ, върху която се изчислява застрахователната премия, допустима за подпомагане, се определя за всяка финансова година. Това става със заповед на министъра на земеделието, храните и горите въз основа на официална статистическа информация за средните изкупни цени на виненото грозде през предходните три винарски години и за получените средни добиви от единица площ през същите периоди.

Финансовото подпомагане не надвишава:

  • 80 % от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу загуби, причинени от застрахователните събития по чл. 67, ал. 2, т. 1;
  • 50 % от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу загуби, причинени от застрахователните събития по чл. 67, ал. 2, т. 2, букви „а“ и „б“;
  •  50 % от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу загуби, причинени едновременно от застрахователните събития по чл. 67, ал. 2, т. 1 и ал. 2, т. 2, буква „в
 

Сродни публикации