До 4 септември ще се приемат заявления по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по ПРСР » Съвети в земеделието

декември 06, 2023

До 4 септември ще се приемат заявления по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по ПРСР

Крайният срок  за подаване на заявления по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от  Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020 г.) е 4 септември 2015 година. По нея ще се финансират дейности свързани с подготовката на стратегии за местно развитие. Общият бюджет по подмярката за настоящия прием е в размер на 4 766 422 евро.
Допустими кандидати за финасиране са местни партньорства или инициативни групи. Максималният бюджет, за който може да кандидатства едно партньорство или инициативна група, която не е прилагала подхода ЛИДЕР през предходния програмен период 2007-2013 г. е 30 000 евро, а за кандидати, които вече са подавали документи, той е в размер на 25 000 евро.
 

 

За автора

Сродни публикации