До 31 юли ще се подават договори за наем на земя » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

До 31 юли ще се подават договори за наем на земя

Акценти

  • До 31 юли 2018 г. трябва да бъдат представени договорите за наем на земеделска земя
  • Съсобствениците на имота с повече от 25 на сто идеални части също трябва да подават декларация

От днес влиза в сила изменението на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), гласувано на второ четене в преходните и заключителните разпоредби в Закона за рибарството и аквакултурите.

Според направените промени до 31 юли 2018 г. собствениците на земеделска земя, отдали я под наем са длъжни да представят договорите си в общинските служби по земеделие.

Договорите сключени до момента на обнародване на закона и неотговарящи на изискванията могат да бъдат потвърдени от собствениците на земя чрез представяне на декларация с нотариално удостоверен подпис и копие на договора. Декларациите се подават в общинските служби по земеделие съобразно местонахождението на имота.

В случаите, когато имотът е собственост на повече от едно лице съсобствениците, които имат повече от 25 на сто идеални части от съответния имот също трябва да подадат декларация. Когато това не е възможно законът позволява упълномощено от съсобствениците лице с нотариално заверено изрично пълномощно да я подаде вместо тях.

Ако в законоустановеният срок не бъде подадена изискуемата декларация, то договора за отдаване под наем на земеделската земя се заличава служебно в службата по вписванията и в съответната общинска служба по земеделие след изтичане на стопанската година.

 

Сродни публикации