До 24.12.2014 г. стопаните могат да правят възражения за обхвата на новия слой „Постоянно затревени площи“ » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

До 24.12.2014 г. стопаните могат да правят възражения за обхвата на новия слой „Постоянно затревени площи“

До 24.12.2014 г. всички собственици и ползватели на земеделски земи ще могат да се запознаят със специализирания слой „Постоянно затревени площи” и да подадат възражения за обхвата му по отношение на конкретни имоти от Картата на възстановената собственост (КВС) или Кадастралната карта (КК). Това гласи заповед, издадена от Министъра на земеделието и храните. Ползвателите на специализирания слой ще могат да го разгледат в специално разработената секция "Проверка на имоти по слой "Постоянно затревени площи", качена на интернет страницата на ДФ „Земеделие”.

Слоят "Постоянно затревени площи" е създаден съгласно разпоредбата на чл.16 от Наредба № 105, в която е разписано, че той следва да бъде изграден чрез използване на площи с минимален размер 0,1 хектара, които имат статут на трайно ползване по цифровата ортофотокарта. Това са пасища, мери или ливади, които попадат във физическите блокове и са заявявани за подпомагане поне през една от последните 5 години. Слоят също така включва постоянно затревените площи, които са екологично чувствителни. Изработването му е в синхрон с разпоредби на европейските и национални регламенти и закони, които са свързани с подпомогне на опазването на съществуващи постоянно затревени площи.

Възраженията по новия слой се генерират автоматично от секцията в интернет страницата на ДФ „Земеделие”. За целта е нужно да се посочи за кои конкретни имоти от Картата на възстановената собственост (КВС) или Кадастралната карта (КК) се подава възражението.

Генерираните и разпечатани възражения по образец се подават до Областната дирекция „Земеделие” на МЗХ по постоянен адрес или адрес на управление на подателя им. Не подлежат на разглеждане възражения, които не са подадени в срок или не са по образец, генериран от интернет страницата на ДФ „Земеделие”.

Във връзка с подадените възражения ще се извършат необходимите проверки и специализираният слой „Постоянно затревени площи” ще бъде актуализиран, в случаите когато бъде установена техническа грешка или пропуск в него. 

 

За автора

Сродни публикации